23 Cdo 584/2010Usnesení NS ze dne 27.10.2010

23 Cdo 584/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Jana Huška ve věci žalobkyně AHOLD Czech Republic, a. s., se sídlem v Brně, Slavíčkova č. 1a, PSČ 638 00, IČO 44012373, zastoupené JUDr. Sášou Navrátilovou, advokátkou se sídlem v Brně, Zatloukalova č. 35, PSČ 621 00, proti žalované Farm Frites CZ, s. r. o., se sídlem v Praze 4, Gončarenkova č. 12, IČO 25741748, zastoupené JUDr. Petrou Vlachovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Štěpánská č. 633/49, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 33 Cm 53/2006, o zaplacení částky 768.600,- Kč s příslušenstvím, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 30. července 2009, č. j. 8 Cmo 192/2009 - 478, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 30. července 2009, č. j. 8 Cmo 192/2009-478 podala žalobkyně dovolání.

Podáním ze dne 31. srpna 2010 došlým Nejvyššímu soudu České republiky dne 10. září 2010 vzala žalobkyně dovolání zpět.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř. za situace, kdy si účastníci v dohodě o narovnání ze dne 28. 7. 2010 sjednali, že žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 27. října 2010

JUDr. Kateřina Horno ch o v á

předsedkyně senátu