23 Cdo 4945/2009Usnesení NS ze dne 24.02.2010

23 Cdo 4945/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Kateřinou Hornochovou v právní věci žalobkyně CORN, s. r. o., se sídlem Koterovská 27, 301 49 Plzeň, IČ 14707501, zastoupené Mgr. Lukášem Zscherpem, advokátem se sídlem Lochotínská 18, proti žalované CORNICO POPCORN COMPANY, s. r. o., se sídlem Tovární 1444, 753 01 Hranice, IČ 25904311, zastoupené JUDr. Petrem Bokotejem, advokátem se sídlem v Praze- Žižkov, Táboritská 23, PSČ 130 00, o ochranu z titulu zásahu do práv z ochranných známek a ochranu proti jednaní nekalé soutěže, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn.. 7 Cm 11/2004 k dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. 2. 2007 č. j. 4 Cmo 377/2006-177, takto:

Záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. února 2010, č.j. 23 Cdo 4945/2009-243, se opravuje v označení zástupce žalované tak, že žalovaná je zastoupena „JUDr. Petrem Bokotejem, advokátem se sídlem v Praze- Žižkov, Táboritská 23, PSČ 130 00“.

Odůvodnění:

Ve smyslu § 164 občanského soudního řádu (dále jen "o. s. ř.") je namístě opravit v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. K provedení opravy zákon nestanoví žádnou lhůtu; soud tak může učinit kdykoli, i po právní moci rozsudku.

Podáním doručeným Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) dne 13.5.2010 upozornila soudkyně Krajského soudu v Ostravě na nesprávnost označení právního zástupce žalované v záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 24. února 2010, č.j. 23 Cdo 4945/2009-243.

Při písemném vyhotovení rozsudku došlo k chybě, když v záhlaví rozsudku byl za právního zástupce žalované označen JUDr. Oldřich Studený, advokát se sídlem Komunardů 36, 170 00 Praha 7, přičemž žalovaná je podle plné moci na č.l. 236 spisu zastoupena JUDr. Petrem Bokotejem, advokátem se sídlem v Praze- Žižkov, Táboritská 23, PSČ 130 00 (sídlo – viz seznam advokátů vedený Českou advokátní komorou).

Postupem podle § 164 ve spojení s § 243c o. s. ř. bylo proto zmíněné pochybení napraveno, aniž by vydáním opravného usnesení byla dotčena právní moc a vykonatelnost tímto usnesením opraveného rozsudku.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. června 2010

JUDr. Kateřina Horno ch o v á

předsedkyně senátu