23 Cdo 426/2019Usnesení NS ze dne 16.04.2019

2

5

23 Cdo 426/2019-374

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Kateřinou Hornochovou a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JIDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., ve věci žalobkyně Autoklub Bohemia Assistance, a.s., se sídlem v Praze 4, Na Strži 1837/9, PSČ 140 00, IČO 61859559, zastoupené Mgr. Helenou Politzerovou, advokátkou se sídlem v Praze 5, Hlubočepská 1113/33c, PSČ 152 00, proti žalovanému M. H. (dříve podnikajícímu pod IČO XY), bytem XY, o zaplacení částky 406 850,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 19 Cm 94/2011, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 30. srpna 2017, č. j. 12 Cmo 166/2017-321, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalovaný se dovoláním proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 30. srpna 2017, č. j. 12 Cmo 166/2017 – 321, domáhá ustanovení advokáta pro dovolací řízení a osvobození od soudního poplatku za dovolání. Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 12. listopadu 2018, č. j. 12 Cmo 176/2018 – 347 bylo potvrzeno usnesení Krajského soudu ze dne v Ústí nad Labem ze dne 26. června 2018, č. j. 19 Cm 94/2011 – 340, kterým nebylo žalovanému přiznáno osvobození od soudního poplatku za dovolání a byla zamítnuta žádost žalovaného na ustanovení zástupce (rozhodnutí nabylo právní moci dne 7. prosince 2018).

Podle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění, je soudní poplatek splatný vznikem poplatkové povinnosti. Poplatková povinnost vzniká podle ust. § 4 odst. 1 písm. c) citovaného zákona podáním dovolání.

Nejvyšší soud usnesením ze dne 13. února 2019, č. j. 23 Cdo 426/2019 - 361, doručeným žalovanému do datové schránky 1. března 2019, vyzval žalovaného, aby ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za dovolání ve výši 14 000 Kč s tím, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude dovolací řízení zastaveno.

Podle sdělení ekonomického oddělení Nejvyššího soudu nebyl ke dni 22. března 2018 soudní poplatek zaplacen. Soud proto postupoval podle ust. 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích a dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. ustanovení § 243f

odst. 3 větu druhou o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. 4. 2019

JUDr. Kateřina Hornochová

předsedkyně senátu