23 Cdo 3926/2014Usnesení NS ze dne 15.06.2015

23 Cdo 3926/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Desem ve věci žalobkyně HESSY s.r.o., se sídlem v Praze 1, Vězeňská 6/912, PSČ 110 00, IČO 25379127, zastoupené Mgr. Michalem Klusákem, advokátem, se sídlem v Šumperku, Na Hradbách 3213/1A, PSČ 787 01, proti žalované Kaufland Česká republika v.o.s., se sídlem v Praze 6 – Břevnově, Bělohorská 2428/203, PSČ 169 00, IČO 25110161, zastoupené JUDr. Oto Kunzem, advokátem, se sídlem v Praze 3, Vinohradská 89/90, PSČ 130 00, o zaplacení částky 926 437,83 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 6 ECm 2/2012, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 10. června 2014, č. j. 2 Cmo 219/2013-58, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 9. ledna 2013, č. j. 6 ECm 2/2012-73, zamítl žalobu na zaplacení částky 926 4378,83 Kč s příslušenstvím (výrok pod bodem I) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok pod bodem II).

K odvolání žalobkyně Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 10. června 2014, č. j. 2 Cmo 219/2013-58, rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 926 437,83 Kč s úrokem z prodlení ve výši vymezené v tomto výroku tohoto rozsudku (výrok pod bodem I) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok pod bodem II).

Rozsudek odvolacího soudu napadla žalovaná dovoláním.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) úvodem poznamenává, že rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále opět jen „o. s. ř.“).

Podáním ze dne 1. června 2015 vzala žalovaná dovolání zpět, přičemž se obě účastnice vzdaly práva na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Nejvyšší soud České republiky po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243c odst. 3 a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. června 2015

JUDr. Zdeněk Des

předseda senátu