23 Cdo 3439/2018Usnesení NS ze dne 12.12.2019

23 Cdo 3439/2018-313

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní JUDr. Kateřinou Hornochovou v právní věci žalobkyně ZEVETA Bojkovice, a.s., se sídlem Tovární 532, 687 71 Bojkovice, IČO 25691465, zastoupené JUDr. Ing. Tomášem Moravcem, Ph.D., advokátem, se sídlem Mikulandská 122/4, 110 00 Praha 1, proti žalované FAGOR ARRASATE S. COOP, se sídlem Barrio San Andrés 20, Apdo 18, 205 00 Arrasate-Mondragón, Španělsko, IČO ESF-20020574, zastoupené JUDr. Pavlem Holcem, advokátem, se sídlem Radlická 1c/3185, 150 00 Praha 5, o zaplacení 52 261,91 EUR, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 30 EVC 4/2015, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 2. 2018, č. j. 15 Co 396/2017-260, takto:

V usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. 5. 2019, č. j. 23 Cdo 3439/2018 – 302, se v odůvodnění usnesení opravuje text:

- na straně 6

„ - viz International Council for Commercial Arbitration, op. cit., s. 50].“

tak, že odkaz se doplňuje ve znění: „- viz International Council for Commercial Arbitration. ICCA´s Guide to the interpretation of the 1958 New York Convention, op. cit., s. 50. Dostupné z: https://www.arbitrationcca.org/media/1/13890217974630/judges_guide_ english_composite_final_jan2014.pdf].“

- na straně 7

Druhým příkladem je rozhodnutí amerického nižšího soudu, který se zabýval formální platností rozhodčí doložky v obchodních podmínkách obsažených v potvrzení objednávky zaslané e-mailem. Podle amerického soudu usiluje požadavek písemnosti o ochranu smluvních stran, to by ale nicméně nemělo být na újmu mezinárodnímu obchodu.“

tak, že místo „amerického“ má být v uvedené části textu odůvodnění správně uvedeno „řeckého“.

- na straně 7

„– srov. UNCITRAL, op. cit. 56-57)“

tak, že odkaz se doplňuje ve znění: „UNCITRAL. Secretariat Guide on the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York,1958). Dostupné z: https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/NYconv/2016_Guide_on_the_Convention.pdf, op. cit. 56-57)“.

Odůvodnění:

Ve smyslu § 164 a ve spojení s § 167 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) je namístě v rozhodnutí opravit kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. K provedení opravy zákon nestanoví žádnou lhůtu; soud tak může učinit kdykoli, i po právní moci rozhodnutí.

Při vyhotovování originálu rozhodnutí došlo k vynechání části odkazů na prameny, z nichž Nejvyšší soud čerpal, a k nesprávnému označení řeckého soudu, kdy místo „řeckého“, bylo uvedeno „amerického“. Jednalo se výslovně o písařské chyby, proto postupem podle § 164 ve spojení s § 167 a § 243b o. s. ř. bylo zmíněné pochybení napraveno, aniž by vydáním opravného usnesení byla dotčena právní moc a vykonatelnost tímto usnesením opraveného rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. 12. 2019

JUDr. Kateřina Hornochová

předsedkyně senátu