23 Cdo 2330/2020Usnesení NS ze dne 21.08.2020

23 Cdo 2330/2020-350

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., ve věci žalobkyně SAWING s. r. o. se sídlem v Praze 5 – Košíře, Holečkova 799/99, PSČ 150 00, IČO 29015553, zastoupené Mgr. Monikou Hoffmannovou, advokátkou se sídlem v Praze 3, Jeseniova 1169/51, PSČ 130 00, proti žalovanému P. K., narozenému XY, se sídlem XY, IČO XY, zastoupenému Mgr. Janem Rabasem, advokátem se sídlem v Praze 2, Vinohradská 343/6, PSČ 120 00, o zaplacení částky 468 575 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 39 C 43/2015, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 11. 2019, č. j. 72 Co 243/2019-321, takto:

I. Řízení o dovolání žalovaného se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

Obvodní soud pro Prahu 1 jako soud prvního stupně rozsudkem ze dne 8. 2. 2019, č. j. 39 C 43/2015-288, uložil žalovanému zaplatit žalobkyni částku 456 819 Kč s příslušenstvím (výrok I), žalobu ohledně zbývající částky zamítl (výrok II) a rozhodl o nákladech řízení (výrok III a IV).

K odvolání žalovaného Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 6. 11. 2019, č. j. 72 Co 243/2019-321, změnil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku I jen tak, že žalobu zamítl ohledně úroku z prodlení ve výši 8,05% ročně z částky 456 819 Kč za dobu od 1. 9. 2013 do 19. 11. 2014, jinak rozsudek v tomto výroku potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Žalovaný napadl rozsudek odvolacího soudu ve všech výrocích včasně podaným dovoláním, které ovšem podáním ze dne 27. 7. 2020 vzal zpět.

Podle § 243c odst. 3 o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto řízení o dovolání žalovaného zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. b) o. s. ř. (srov. Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I, II Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, str. 988 - 989).

O vrácení soudního poplatku z dovolání rozhodne soud prvního stupně (§ 3 odst. 2 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. 8. 2020

JUDr. Kateřina Hornochová

předsedkyně senátu