23 Cdo 201/2020Usnesení NS ze dne 21.05.2020

23 Cdo 201/2020-113

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., a soudců JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., a JUDr. Pavla Tůmy, Ph.D., ve věci žalobce J. H., se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, zastoupeného JUDr. Vlastiborem Vejvodou, advokátem se sídlem v Praze 4, Na hřebenech II 1062, proti žalované DataLife a.s., se sídlem v Brně, Pražákova 1008/69, identifikační číslo osoby 27665151, zastoupené JUDr. Kateřinou Husákovou, advokátkou se sídlem ve Znojmě, Dvořákova 3538/10, o zrušení rozhodčího nálezu, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 115 C 234/2016, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 2. 5. 2019, č. j. 47 Co 220/2017-77, o návrhu žalobce na odklad vykonatelnosti dovoláním napadeného rozhodnutí, takto:

Návrh žalobce na odklad vykonatelnosti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 2. 5. 2019, č. j. 47 Co 220/2017-77, se zamítá.

Odůvodnění:

Městský soud v Brně jako soud prvního stupně rozsudkem ze dne 3. 5. 2017, č. j. 115 C 234/2016-22, zamítl žalobu, aby soud zrušil rozhodčí nález vydaný rozhodcem JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., sp. zn. 69688/16 ze dne 11. 10. 2016 (výrok I), a rozhodl o náhradě nákladů řízení mezi účastníky (výrok II).

K odvolání žalobce Krajský soud v Brně jako soud odvolací v záhlaví označeným rozsudkem potvrdil rozsudek soudu prvního stupně (výrok I rozsudku odvolacího soudu) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení mezi účastníky (výrok II rozsudku odvolacího soudu).

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání a spolu s ním i návrh na odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí s odůvodněním, že realizace napadeného rozsudku může mít nevratné následky a neodstranitelné škody.

Žalovaná se k návrhu žalobce nevyjádřila.

Podle ustanovení § 243 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. článek II bod 1 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř“, může dovolací soud před rozhodnutím o dovolání i bez návrhu odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma.

V usnesení ze dne 21. 11. 2017, sp. zn. 27 Cdo 5003/2017, uveřejněném pod číslem 144/2018 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jakož i v usnesení ze dne 30. 8. 2017, sp. zn. 29 Cdo 78/2016 (z nějž usnesení sp. zn. 27 Cdo 5003/2017 výslovně vychází), Nejvyšší soud rozebral předpoklady, za nichž lze vyhovět návrhu na odklad vykonatelnosti rozhodnutí podle výše citovaného ustanovení. Jedním z těchto předpokladů je i to, že podle dovoláním napadeného (výroku) rozhodnutí odvolacího soudu lze (případně též ve spojení s rozhodnutím soudu prvního stupně) nařídit výkon rozhodnutí nebo zahájit (případně nařídit) exekuci.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) předně uvádí, že dovolání – s přihlédnutím k jeho obsahu (srov. § 41 odst. 2 o. s. ř.) – evidentně směřuje pouze proti potvrzujícímu výroku rozsudku odvolacího soudu ve věci samé, tj. výroku pod bodem I v té části, kterou odvolací soud potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku I o zamítnutí žaloby. Dovolání proti rozsudku odvolacího soudu v rozsahu výroku pod bodem I, v němž byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně ve výroku pod bodem II o nákladech řízení, a v rozsahu výroku pod bodem II o nákladech odvolacího řízení by ostatně nebylo přípustné vzhledem k ustanovení § 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř.

Z povahy rozhodnutí (výroku) o zamítnutí žaloby, resp. jej potvrzujícího rozhodnutí (výroku) odvolacího soudu však vyplývá, že jeho vykonatelnost odložit nelze, jelikož takové rozhodnutí se nevykonává (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2018, sp. zn. 26 Cdo 3997/2017).

Za této situace tedy Nejvyšší soud návrh dovolatele na odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí zamítl jako nedůvodný.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. 5. 2020

JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D.

předseda senátu