22 Nd 123/2020Usnesení NS ze dne 15.04.2020

22 Nd 123/2020-19

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a JUDr. Heleny Novákové ve věci oprávněné O2 Czech Republic a. s., se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou 266/2, IČO 60193336, proti povinnému W. J. J., narozenému XY, bytem v XY, o pověření k vedení exekuce pro částku 11 709,47 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 3012/2019, o návrhu na určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 3012/2019 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Mgr. Petr Polanský, Exekutorský úřad Liberec, se sídlem v Liberci, Voroněžská 144/20, požádal dne 30. 10. 2019 Obvodní soud pro Prahu 5 o udělení pověření k vedení exekuce proti povinnému pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 11 709,47 Kč s příslušenstvím.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 31. 1. 2020, č. j. 65 EXE 3012/2019-15, vyslovil svou místní nepříslušnost (výrok I) a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne (výrok II). V odůvodnění rozhodnutí uvedl, že povinný není zapsán v Centrální evidenci obyvatel České republiky a nemá na území České republiky povolen žádný druh pobytu podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky; pobyt povinného za účelem zaměstnání zanikl ke dni 8. 6. 2009. Poslední nahlášenou adresou pobytu povinného byla XY, aktuální místo pobytu není známé a nebyl zjištěn žádný majetek povinného v České republice.

Podle § 11 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo.

Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek (odstavec 2). Je-li podle odstavce 2 místně příslušných několik soudů, je místně příslušným ten soud, jehož název je první v abecedním, případně číselném pořadí (odstavec 3).

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 exekučního řádu), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů, a je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť povinný nemá trvalý pobyt na území České republiky. V usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012 (uveřejněném pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, rozh. obč.), Nejvyšší soud uvedl, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného.

Jelikož jsou splněny předpoklady uvedené v § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě rychlosti a hospodárnosti řízení, rozhodl, že věc projedná a rozhodne soud, u něhož bylo exekuční řízení zahájeno, tj. Obvodní soud pro Prahu 5 [srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, či ze dne 27. 2. 2019, sp. zn. 22 Nd 70/2019 (dostupná na www.nsoud.cz)]. Nejvyšší soud přihlédl i k tomu, že v obvodu tohoto soudu měl povinný poslední nahlášený pobyt na území České republiky.

Nejvyšší soud proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Obvodní soud pro Prahu 5 soudem, který věc projedná a rozhodne.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. 4. 2020

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu