22 Cdo 61/2012Usnesení NS ze dne 31.01.2012

22 Cdo 61/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Zdeňka Pulkrábka, Ph.D., a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně D. H., zastoupené JUDr. Jiřím Suškou, advokátem se sídlem v Teplicích, U Soudu 7, proti žalovanému Ing. V. H., zastoupenému JUDr. Gustavem Schalkem, se sídlem v Teplicích, Baarova 1531/21, o vypořádání společného jmění manželů, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 10 C 95/2003, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. dubna 2011, č. j. 12 Co 452/2009-629, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem shora označeným rozsudkem rozhodl o odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Teplicích. Žalovaný proti němu podal vlastnoručně sepsané dovolání. Okresním soudem v Teplicích byl vyzván mimo jiné k tomu, aby sdělil, jakého právního zástupce si pro dovolací řízení zvolil, přičemž byl poučen, že zástupcem může být jen advokát nebo notář a že dovolání musí být sepsáno advokátem nebo notářem. Žalovaný na výzvu reagoval plnou mocí pro JUDr. Gustava Schalka, který předložil nové vyhotovení dovolání. O něm Česká advokátní komora sdělila, že byl advokátem, avšak ke dni 1. dubna 2006 byl vyškrtnut ze seznamu advokátů a v současnosti v něm veden není.

Z § 242 občanského soudního řádu vyplývá, že fyzická osoba, která nemá právnické vzdělání, musí být v dovolacím řízení zastoupena advokátem nebo notářem a její dovolání musí být advokátem nebo notářem také sepsáno. Jde o zvláštní podmínku dovolacího řízení. Protože žalovaný nedostatek této podmínky po výzvě Okresního soudu v Teplicích neodstranil, Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z toho, že žalovaný zavinil zastavení dovolacího řízení a že žalobkyni zde žádné náklady nevznikly [§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.].

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. ledna 2012JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu