22 Cdo 3705/2014Usnesení NS ze dne 25.02.2015

22 Cdo 3705/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Michalem Králíkem, Ph.D., ve věci žalobkyně R. H., Č. L., zastoupené Mgr. Petrou Krnošovou, advokátkou se sídlem v České Lípě, Arbesova 409, proti žalovanému J. H., M., zastoupenému Alexandrem Petričko, advokátem se sídlem v Liberci, Chrastavská 188/27, o vypořádání zaniklého společného jmění manželů, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 15 C 129/2009, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 7. února 2014, č. j. 36 Co 146/2013-463, takto:

Záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21. října 2014, č. j. 22 Cdo 3705/2014-490, se opravuje tak, že slovo „usnesení“ se nahrazuje slovy „Rozsudek Jménem republiky“.

Odůvodnění:

V záhlaví písemného vyhotovení rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21. října 2014, č. j. 22 Cdo 3705/2014-490, je nesprávně jako forma rozhodnutí uvedeno „usnesení“, ačkoliv jak vyplývá z protokolu o vyhlášení rozsudku dovolacím soudem ze dne 21. října 2014 (č. l. 488), Nejvyšší soud ve skutečnosti rozhodl o věci rozsudkem.

Jelikož se jedná o zřejmou nesprávnost písemného vyhotovení rozsudku, postupoval dovolací soud podle § 164 a § 243b občanského soudního řádu a záhlaví opravil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto opravného usnesení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. února 2015

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu