22 Cdo 2048/2005Usnesení NS ze dne 07.09.2005

22 Cdo 2048/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně R. M. proti žalovaným: 1) J. K. a 2) V. K., o zdržení se zásahů do vlastnického práva, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 33 C 155/2003, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. června 2005, č. j. 7 Nc 524/2005-225, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 20. června 2005, č. j. 7 Nc 524/2005-225, k námitce podjatosti vznesené žalobkyní rozhodl tak, že soudkyně Okresního soudu v Českých Budějovicích JUDr. M. M. není vyloučena z projednávání a rozhodování v této věci.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně dovolání.

Podle § 236 odst. 1 občanského soudního řádu (dále „OSŘ“) dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle § 16 odst. 1 OSŘ o tom, zda je soudce vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě.

K funkční příslušnosti Nejvyššího soudu v případě dovolání proti rozhodnutí nadřízeného soudu o vyloučení soudce z projednávání a rozhodování Nejvyšší soud vyslovil právní názor v usnesení z 12. 7. 2001, sp. zn. 25 Cdo 1051/2001, publikovaném v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, vydávaném nakladatelstvím C. H. Beck, pod C 623, Svazek 7, podle kterého „Nejvyšší soud není funkčně příslušný k projednání dovolání proti rozhodnutí krajského soudu o vyloučení soudců okresního soudu; řízení o takovém podání zastaví.“ Rozhodnutí nadřízeného soudu o tom, zda je soudce vyloučen z projednávání a rozhodování věci, není rozhodnutím odvolacího soudu, ale soudu nadřízeného z hlediska organizačních vztahů uvnitř soustavy soudů, nikoli ze vztahů instančních. Nejvyšší soud neměl důvod se od uvedeného právního názoru odchýlit.

Protože napadené usnesení není rozhodnutím odvolacího soudu a nedostatek funkční příslušnosti Nejvyššího soudu je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, Nejvyšší soud řízení podle § 104 odst. 1 a § 243c OSŘ zastavil.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. září 2005

JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu