22 Cdo 1863/2002Usnesení NS ze dne 16.10.2002

22 Cdo 1863/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Víta Jakšiče a JUDr. Františka Baláka ve věci žalobce: V. V., zastoupeného advokátem, proti žalované: H. M., zastoupené advokátem, o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 9 C 12/2001, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 27. března 2002, č. j. 14 Co 151/2002-121, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaná je povinna nahradit žalobci náklady dovolacího řízení v částce 9.395,- Kč k rukám advokáta do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Podle § 243c odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen „OSŘ“) nemusí být usnesení, jímž bylo odmítnuto dovolání, protože nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) OSŘ, odůvodněno.

Žalovaná, jejíž dovolání bylo odmítnuto, je podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 146 odst. 3 a § 151 odst. 1 OSŘ povinna nahradit žalobci náklady, které mu v tomto řízení vznikly. Tyto náklady představuje odměna advokáta stanovená podle § 15, § 14 odst. 1, § 10 odst. 3, § 4 odst. 1, odst. 2 písm. a) a § 3 odst. 1 bodu 6. vyhlášky č. 484/2000 Sb. a snížená dále podle § 18 odst. 1 téže vyhlášky, tedy částka 9.320,- Kč, a paušální částka náhrady výdajů ve výši 75,- Kč podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/96 Sb. Platební místo a lhůta ke splnění platební povinnosti plynou z § 149 odst. 1 a § 160 odst. 1 OSŘ.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li žalovaná dobrovolně, co jí ukládá toto vykonatelné usnesení, může žalobce podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Brně dne 16. října 2002

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.

předseda senátu