22 Cdo 1738/2019Usnesení NS ze dne 04.06.2019

22 Cdo 1738/2019-126

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Havlíka a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobců a) V. L., narozeného XY, b) D. L., narozené XY, obou bytem XY, zastoupených JUDr. Tomášem Slavíkem, advokátem se sídlem v Klatovech, Čs. legií 42, proti žalovaným 1) F. V., narozenému XY, bytem XY, 2) L. K., narozenému XY, bytem XY, oběma zastoupeným JUDr. Radomírem Šimáčkem, advokátem se sídlem v Klatovech, Vídeňská 9, o nahrazení projevu vůle, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 5 C 137/2018, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 7. 2. 2019, č. j. 13 Co 293/2018-89, o návrhu žalovaných na odklad vykonatelnosti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 7. 2. 2019, č. j. 13 Co 293/2018-89, takto:

I. Právní moc rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 7. 2. 2019, č. j. 13 Co 293/2018-89, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci.

II. Návrh žalovaných na odklad vykonatelnosti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 7. 2. 2019, č. j. 13 Co 293/2018-89, se zamítá.

Odůvodnění:

Okresní soud v Klatovech rozsudkem ze dne 17. 10. 2018, č. j. 5 C 137/2018-63, rozhodl o nahrazení projevu vůle žalovaných tak, že každý ze žalovaných je jako vlastník spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 na pozemku parc. č. XY v k. ú. XY povinen učinit žalobcům nabídku ke koupi blíže specifikovanou ve výroku I., jejímž předmětem je tento spoluvlastnický podíl. Dále rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II. a III.).

Krajský soud v Plzni jako soud odvolací k odvolání žalovaných rozsudkem ze dne 7. 2. 2019, č. j. 13 Co 293/2018-89, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok II.).

Proti rozsudku odvolacího soudu podávají žalovaní dovolání, v rámci kterého navrhují ve smyslu § 243 písm. a) o. s. ř. odložení vykonatelnosti rozsudku odvolacího soudu. Uvádí, že mezi účastníky řízení existují dlouhodobé spory o užívání pozemku parc. č. XY v k. ú. XY sloužícího jako příjezdová komunikace a případná dispozice s tímto pozemkem či spoluvlastnickým právem na něm ze strany žalobců by mohla v případě zrušení rozsudku odvolacího soudu Nejvyšším soudem zabránit či ztížit obnovení spoluvlastnictví účastníků řízení k tomuto pozemku.

Žalobci se k návrhu na odklad vykonatelnosti rozsudku odvolacího soudu nevyjádřili.

Podle § 243 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma.

Dovolací soud neshledal v poměrech projednávané věci naplnění nezbytného důvodu k vyhovění návrhu na odklad vykonatelnosti rozsudku odvolacího soudu, který spočívá v existenci takového výroku soudního rozhodnutí (s přihlédnutím k argumentaci obsažené v návrhu žalovaných na odklad vykonatelnosti), podle něhož by bylo možné nařídit výkon rozhodnutí nebo zahájit (případně nařídit) exekuci. Nelze odložit vykonatelnost v těch případech, ve kterých výrok rozhodnutí žádnou vynutitelnou povinnost neukládá, např. nahrazuje-li se projev vůle nebo jde-li o výrok o určení práva či právního vztahu.

Ve vztahu k výroku soudního rozhodnutí o věci samé, kterým byl nahrazen projev vůle žalovaných, je s ohledem na výše uvedené vyloučeno odložení vykonatelnosti.

V souvislosti s výroky soudního rozhodnutí, jimiž byla žalovaným pravomocným soudním rozhodnutím uložena povinnost k peněžitému plnění (o nákladech řízení) jednak platí, že žalovaní ohledně nich v návrhu na odklad vykonatelnosti ničeho netvrdí, a dále je pojmově vyloučeno, aby bylo přistoupeno k výkonu rozhodnutí či provedení exekuce u těch povinností uložených pravomocným soudním rozhodnutím, u nichž je běh pariční lhůty odvislý od nabytí právní moci, jejíž účinky by mohly být případně odloženy (to neplatí pouze o výroků soudních rozhodnutí, které jsou předběžně vykonatelné, avšak o takový případ v projednávané věci nejde).

Podle § 243 písm. b) o. s. ř. před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

Dovolací soud v poměrech projednávané věci přihlédl k tomu, že případná dispozice s pozemkem parc. č. XY v k. ú. XY či se spoluvlastnickým podílem na něm ze strany žalobců by se závažným způsobem mohla dotknout poměrů žalovaných, kteří v dovolání žádají, aby bylo zrušeno rozhodnutí odvolacího soudu, jimž byl nahrazen jejich projev vůle učinit nabídku ke koupi, jejímž předmětem je spoluvlastnický podíl na tomto pozemku. Právní vztahy týkající se této nemovitosti by měly zůstat i vzhledem k principu materiální publicity zápisů provedených v katastru nemovitostí do doby rozhodnutí o dovolání v této věci z pohledu stavu zápisu v katastru nemovitostí nezměněny. Zároveň platí, že odklad právní moci se nedotkne právních poměrů jiných osob než účastníků řízení.

Z těchto důvodu Nejvyšší soud i bez návrhu rozhodl (aniž by tím jakkoli předjímal rozhodnutí o dovolání ve věci samé), že právní moc rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 7. 2. 2019, č. j. 13 Co 293/2018-89, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném žalovanými [§ 243 písm. b) o. s. ř.].

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. 6. 2019

Mgr. David Havlík

předseda senátu