22 Cdo 1675/2001Usnesení NS ze dne 17.01.2002

22 Cdo 1675/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobkyně L. M., zastoupené advokátem, proti žalované A., zastoupené obecným zmocněncem, o přikázání o. do vlastnictví žalobkyně a vydání bezdůvodného obohacení, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 11 C 192/99, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 12. června 2001, čj. 19 Co 1128/2001-169, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Usnesení, jímž bylo odmítnuto dovolání, protože nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu (OSŘ) nemusí být odůvodněno (§ 243c odst. 2 občanského soudního řádu). Jen na okraj se podotýká, že soudy v nalézacím řízení řešily otázku, zda stavba postavená zemědělským družstvem byla stavbou neoprávněnou, v souladu s rozhodnutím publikovaným pod č. 13/2000 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. Podle ustálené judikatury pak skutkové otázky nečiní přezkoumávanou věc věcí zásadní. Rozhodnutí odvolacího soudu tak řeší otázku, která byla judikaturou již řešena, a proto nemá po právní stránce zásadní význam.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází ze skutečnosti, že žalobkyně nebyla v dovolacím řízení úspěšná a žalovanému žádné prokazatelné náklady nevznikly (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 OSŘ).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. ledna 2002

JUDr. Jiří Spáčil, CSc.,v.r.

předseda senátu

.