22 Cdo 105/2006Usnesení NS ze dne 31.01.2006

22 Cdo 105/2006

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobkyně M. S. I., s. r. o., zastoupené advokátem, proti žalované A. P., s. r. o., A. G., zastoupené advokátkou, o určení vlastnického práva, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 61 C 221/2003, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. dubna 2005, č. j. 13 Co 14/2005-51, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soudu v Brně (dále „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 10. srpna 2004, č. j. 61 C 221/2003-35, zastavil pro překážku věci zahájené řízení o návrhu, jímž se žalobkyně domáhala, aby soud určil, že je vlastnicí v usnesení specifikovaných nemovitostí (§ 83 odst. 1, § 103 a § 104 odst. 1 občanského soudního řádu – dále jen „OSŘ“). Rozhodl též o nákladech řízení.

Krajský soud v Brně jako soud odvolací k odvolání žalobkyně usnesením ze dne 27. dubna 2005, č. j. 13 Co 14/2005-51, potvrdil usnesení soudu prvního stupně a rozhodl o nákladech odvolacího řízení. Účastnice poučil, že „proti tomuto usnesení lze podat dovolání do 2 měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Brně“. Toto usnesení bylo žalobkyni doručeno 22. 6. 2005.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala žalobkyně u soudu prvního stupně 18. 8. 2005, aniž byla zastoupena advokátem, dovolání Soud prvního stupně usnesením ze dne 6. října 2005, č. j. 61 C 221/2003-58, vyzval žalobkyni, aby odstranila vady svého podání z 18. 8. 2005, neboť jako dovolání svým obsahem nesplňovalo náležitosti vyplývající z § 241 OSŘ, když nebylo sepsáno advokátem, notářem, ani osobou mající právnické vzdělání, která by žalobkyni zastupovala ve smyslu § 21 OSŘ. K odstranění vad žalobkyni stanovil lhůtu deseti dnů od doručení tohoto usnesení. Současně ji poučil o následcích neodstranění této vady. Usnesení bylo žalobkyni doručeno 12. 10. 2005.

Na uvedenou výzvu reagovala žalobkyně tak, že ke svému zastupování v dovolacím řízení 11. 10. 2005 zmocnila advokáta, který plnou moc předložil soudu prvního stupně 24. 10. 2005; podle záznamu ve spisu též požádal o prodloužení lhůty „pro doplnění dovolání“ o 10 dnů, o této žádosti však soud nerozhodoval. Advokátem vypracované podání, označené jako „doplnění dovolání“, bylo předáno k poštovní přepravě 25. 10. 2005.

Podle § 240 odst. 1 OSŘ účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle § 241 odst. 1 věta prvá OSŘ musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 4 OSŘ dovolání musí být sepsáno, advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání. Není-li splněna podmínka povinného zastoupení dovolatele, včetně sepsání dovolání advokátem, postupuje se obdobně podle § 104 odst. 2 (§ 241b odst. 2 OSŘ). Podle § 241b odst. 3 věta druhá OSŘ, nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241 OSŘ, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky.

Bylo-li usnesení soudu prvního stupně s výzvou žalobkyni k odstranění nedostatku povinného zastoupení doručeno 12. 10. 2005, desetidenní lhůta k podání dovolání sepsaného advokátem započala běžet dnem 13. 10. 2005, pak dovolání, sepsané advokátem, mělo být soudu prvního stupně doručeno nejpozději v pondělí 24. 10. 2005. Jestliže se tak stalo až 25. 10. 2005, bylo dovolání podáno opožděně. Nepostačuje, že soudu prvního stupně byla v poslední den lhůty, to je 24. 10. 2005, doručena plná moc advokáta, neboť v této lhůtě mělo být tomuto soudu doručeno již advokátem sepsané dovolání; tato podmínka splněna nebyla. Žádosti advokáta o prodloužení lhůty soud nevyhověl, přičemž vzhledem k tomu, že tato žádost nebyla odůvodněna (a nebyly v ní ani uvedeny závažné důvody, které k ní vedly), nelze soudu tento postup vytýkat.

Dovolací soud k pozdě podanému dovolání, již sepsanému advokátem, nemohl přihlížet, neboť lhůta stanovená v § 241b odst. 3 OSŘ je lhůtou propadnou (prekluzívní), jejímž marným uplynutím se původně odstranitelné vady dovolání stávají neodstranitelnými. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobkyně - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2, věty třetí OSŘ zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení vyhází z toho, že žalované společnosti v dovolacím řízení takové náklady, jejichž náhradu by mohla požadovat, nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. ledna 2006

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.

předseda senátu