21 Nd 383/2020Usnesení NS ze dne 30.09.2020

21 Nd 383/2020-21

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Marka Cigánka a JUDr. Pavla Malého v exekuční věci oprávněné Bohemia Faktoring, a. s. se sídlem v Praze 1 – Malá Strana, Letenská č. 121/8, IČO 27242617, zastoupené JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Letenská č. 121/8, proti povinné M. R., narozené dne XY, bytem XY, Slovenská republika, pro 9.976,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 9189/2020, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 9189/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.

Odůvodnění:

Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Exekutorský úřad Přerov, podal dne 10. 6. 2020 u Okresního soudu v Chomutově spolu s exekučním návrhem oprávněné ze dne 19. 5. 2020 žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné ve smyslu zákona č. 120/2001 Sb. pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 9.976,- Kč s příslušenstvím podle pravomocného a vykonatelného exekučního titulu – rozsudku Okresního soudu v Chomutově ze dne 15. 1. 2020, č. j. 16 C 207/2019-27.

Okresní soud v Chomutově usnesením ze dne 22. 7. 2020, č. j. 26 EXE 9189/2020-18, vyslovil svoji místní nepříslušnost k projednání věci a rozhodl, že po uplynutí odvolací lhůty oprávněné bude věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení místní příslušnosti. Vycházel ze zjištění, že povinná je občankou Slovenské republiky a nemá na území České republiky povolen žádný druh pobytu; pobyt zde měla povolen pouze na přechodnou dobu, a to do 14. 6. 2016. Exekuční soud, kterému není znám ani případný majetek povinné umístěný v jeho obvodu, není ve fázi před vydáním pověření k provedení exekuce oprávněn po majetku pátrat. S odkazem na ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, a ustanovení § 11 odst. 1 a 3 o. s. ř. dospěl k závěru, že v dané věci podmínky místní příslušnosti nelze zjistit a že je proto třeba věc předložit Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení místní příslušnosti.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 věty první a druhé o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný; pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“), je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě je zřejmé, že nelze určit soud povinné ve smyslu ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť povinná podle obsahu spisu nemá místo trvalého pobytu ani pobytu cizince na území České republiky a není ani známo místo, kde má nějaký majetek postižitelný exekucí. Skutečnost, zda má povinná exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až při činnosti soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinné (k tomu srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem v Chomutově (§ 105 odst. 2 o. s. ř.), vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. rozhodl tak, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce a který ve věci provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 9. 2020

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu