21 Nd 259/2016Usnesení NS ze dne 17.08.2016

21 Nd 259/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v exekuční věci oprávněného INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, z. s., se sídlem v Praze 1, Klimentská č. 1207/10, IČO 00537772, zastoupeného Mgr. Lenkou Heřmánkovou, advokátkou se sídlem v Praze 7, Jankovcova č. 1518/2, proti povinnému N. L. D., pro 1.358,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 15 EXE 817/2016, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 15 EXE 817/2016 projedná a rozhodne Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou.

Odůvodnění:

Soudní exekutorka Mgr. Lenka Černošková, Exekutorský úřad Prostějov, podala dne 27. 5. 2016 u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou spolu s exekučním návrhem oprávněného ze dne 18. 5. 2016 žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného k vymožení pohledávky oprávněného ve výši 1.358,- Kč.

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou usnesením ze dne 20. 6. 2016, č. j. 15 EXE 817/2016-50, vyslovil ve smyslu ustanovení § 105 odst. 2 občanského soudního řádu svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že „po uplynutí lhůty oprávněnému pro podání odvolání“ bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne. V odůvodnění uvedl, že povinný není občanem České republiky (proto není zapsán v Centrální evidenci obyvatel), dlouhodobý pobyt ukončil k 1. 4. 2015 a podle sdělení majitelky domu, kde byl ubytován, odjel do Vietnamu a již se nevrátil.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 občanského soudního řádu jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud ČR, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 občanského soudního řádu vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek uvedených v ustanovení § 11 odst. 3 občanského soudního řádu předloží Nejvyššímu soudu ČR.

Nejvyšší soud ČR v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, které bylo uveřejněno pod č. 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vyložil a odůvodnil právní názor, že je-li Nejvyšší soud ČR žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 občanského soudního řádu na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu ČR za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud ČR určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci.

Nejvyšší soud ČR, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou, u nějž byla žádost o pověření exekutora a nařízení exekuce na majetek povinného podána, a který ve věci provedl prvotní úkony.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. srpna 2016

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu