21 Nd 128/2015Usnesení NS ze dne 22.04.2015

21 Nd 128/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce CDV-3, LTD. se sídlem ve Spojeném Království Velké Británie a Severního Irska, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London, EC4A 2BB, registrační číslo 8146233, zastoupeného Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem v Praze 1, Týn č. 1049/3, proti žalovanému Ing. Mgr. Bc. M. Z., o zaplacení 71.620,72 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 62 C 282/2012, o návrhu žalovaného na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 1 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

Odůvodnění:

Žalobce podal u Obvodního soudu pro Prahu 1 žalobu na zaplacení částky 71.620,72 Kč s příslušenstvím.

Žalovaný podáním ze dne 18. 1. 2013 vznesl námitku místní nepříslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 1 a současně navrhl přikázání věci Městskému soudu v Brně z důvodu vhodnosti, neboť „dojíždění je pro něj finančně a časově náročné“.

Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 3. 9. 2013, č. j. 62 C 282/2012 - 54, zamítl námitku žalovaného, že k projednání věci není místně příslušný. Městský soud v Praze usnesením ze dne 20. 1. 2014, č. j. 97 Co 29/2013 - 63, usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 potvrdil.

Žalobce s návrhem na přikázání věci Městskému soudu v Brně nesouhlasil, neboť žalovanému musí být známo ujednání obsažené v čl. IV. odst. 8 úvěrové smlouvy ze dne 6. 11. 2006, podle nějž se žalovaný a právní předchůdce žalobce písemně dohodli na změně místní příslušnosti soudu tak, že veškeré spory vyplývající ze smlouvy o úvěru budou řešeny u Obvodního soudu pro Prahu 1 (§ 89a o. s. ř.), přičemž při sjednávání úvěrové smlouvy žalovaný proti tomu nic nenamítal. Žalovaným podaný návrh považuje žalobce za účelový a směřující k oddalování soudního rozhodnutí ve věci.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti. O přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo vyjádřit se k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána (§ 12 odst. 3 o. s. ř.).

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než místně příslušným soudem. Uvedené ustanovení je zároveň zákonem určenou výjimkou ze zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (srov. čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, vyhlášené usnesením předsednictva České národní rady pod č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního pořádku); důvody pro přikázání věci jinému než příslušnému soudu tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše uvedeného ústavního principu.

V posuzované věci žalovaný neuvádí v návrhu na přikázání věci Městskému soudu v Brně žádné skutečnosti, které by umožnily hospodárnější, rychlejší, spolehlivější nebo důkladnější projednání věci. Osobní ani ekonomické poměry žalovaného nemohou být důvodem, aby věc byla přikázána z důvodu vhodnosti Městskému soudu v Brně; žalovaný se jednání u Obvodního soudu pro Prahu 1 může účastnit prostřednictvím svého zástupce (advokáta) a jeho případný výslech jako účastníka řízení může být proveden prostřednictvím dožádaného soudu (§ 39, § 122 odst. 2 o. s. ř.).

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.), proto návrhu žalobce na přikázání věci Městskému soudu v Brně podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. dubna 2015

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu