21 Nd 119/2014Usnesení NS ze dne 02.06.2014

21 Nd 119/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Olgy Puškinové ve věci dědictví po B. K., vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 41 D 12/2014, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 41 D 12/2014, se nepřikazuje Okresnímu soudu v Hradci Králové.

Odůvodnění:

Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 30.12.2003, č.j. D 1507/2003-19, podle § 175h odst. 2 občanského soudního řádu zastavil řízení o dědictví po B. K., zemřelé dne 28.10.2003, posledně bytem v H., Ž. č. 960/1 (dále jen „zůstavitelka“), s tím, že nepatrný majetek zanechaný zůstavitelkou se vydává I. V., bytem v H. K., S. č. 402, která se postarala o pohřeb zůstavitelky, a rozhodl o odměně a hotových výdajích notáře JUDr. Svatomíra Helešice, jako soudního komisaře, a o nákladech řízení.

I. V., které svědčí dědické právo po zůstavitelce ze závěti ze dne 20.5.1998, navrhla podáním doručeným Okresnímu soudu v Břeclavi dne 20.12.2013 dodatečné projednání dědictví po zůstavitelce, z důvodu nově objeveného majetku – „pozemků na LV č. 1013, KÚ V., parc. č. 1450/30 a 1450/31“. Tímto podáním současně navrhla přikázání věci z důvodu vhodnosti k Okresnímu soudu v Hradci Králové, které odůvodnila tím, že „současně podává žádost o dodatečné projednání dědictví po R. K., zemřelém dne 1.11.1993“ (předemřelém manželu zůstavitelky), aby „toto dědictví mohlo být projednáno současně“.

J. H. (dcera zůstavitelky), bytem v H. K., N. J., souhlasila s návrhem na delegaci věci k Okresnímu soudu v Hradci Králové. V. K. (dcera zůstavitelky), bytem ve S. č. 290, se k návrhu v soudem stanovené lhůtě nevyjádřila.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31.12.2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – dále jen „o.s.ř.“), věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat [v daném případě výlučná místní příslušnost stanovená v ustanovení § 88 písm. j) o.s.ř.], je základní zásadou, a že případná delegace této příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je nutno – právě proto, že jde o výjimku – vykládat restriktivně (srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15.11.2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000).

Delegace vhodná je výjimkou z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, a proto k ní lze přistoupit pouze v těch ojedinělých případech, v nichž by projednání věci jiným než místně příslušným soudem znamenalo z komplexního pohledu hospodárnější, rychlejší či po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější posouzení věci.

V posuzovaném případě důvod pro přikázání věci k Okresnímu soudu v Hradci Králové uvedený I. V. nepředstavuje okolnost, jež by umožnila hospodárnější, rychlejší, spolehlivější nebo důkladnější projednání věci tímto soudem oproti jejímu projednání před místně příslušným Okresním soudem v Břeclavi, pokud navíc Nejvyšší soud ČR uvážil, že postavení výlučné místní příslušnosti, která je v této věci dle § 88 písm. j) o.s.ř. dána, je v úpravě místní příslušnosti upřednostňováno. Nelze dále přehlédnout, že zůstavitelčin nově zjištěný nemovitý majetek se nachází v okrese Brno-venkov, že dosavadní řízení o dědictví po zůstavitelce bylo vedeno u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. D 1507/2003 a že s I. V. již byl Okresním soudem v Hradci Králové (jako soudem dožádaným) sepsán protokol o předběžném šetření.

Nejvyšší soud České republiky proto návrhu I. V. na přikázání věci Okresnímu soudu v Hradci Králové podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. června 2014

JUDr. Roman Fiala

předseda senátu