21 Cdo 5477/2015Usnesení NS ze dne 14.02.2016

21 Cdo 5477/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v právní věci žalobce S. M., o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 26. listopadu 2012, č. j. 56 Nc 6/2009-132, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 17 Nc 2/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. července 2015, č. j. 8 Co 269/2015-166, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. července 2015, č. j. 8 Co 269/2015-166, (jímž tento potvrdil usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 15. 1. 2014, č. j. 17 Nc 2/2013-105, kterým žalobci nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení a byla zamítnuta jeho žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení) a požádal o ustanovení zástupce Mgr. Františka Drlíka pro dovolací řízení.

Podáním dovolání vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 2.000,- Kč.

U dovolatele nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., neboť jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva (srov. obdobně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. května 2015, sp. zn. 21 Cdo 958, 959, 960/2015).

Dovolatel však dosud nezaplatil soudní poplatek z dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 26. ledna 2016, č. j. 21 Cdo 5477/2015-178.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. července 2015, č. j. 8 Co 269/2015-166, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodováno, neboť v řízení vystupoval pouze žalobce.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. února 2016

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu