21 Cdo 4640/2007Usnesení NS ze dne 21.10.2008

21 Cdo 4640/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Romana Fialy o žalobě na obnovu řízení a pro zmatečnost podané žalobcem Z. N., ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 204 Nc 3803/2006, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. května 2007, č.j. 20 Co 156/2007-34, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze k odvolání žalovaného usnesením ze dne 22. 5. 2007, č.j. 20 Co 156/2007-34, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 12. 12. 2006, č.j. 204 Nc 3803/2006-12, jímž byl odmítnut „návrh na zahájení řízení“ a rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Vycházeje ze zjištění, že podání žalobce ze dne 16. 10. 2006 (doručené soudu téhož dne a označené jako „žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost § 228 odstavec 1 a § 229 odstavec 4 občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb. proti rozsudkům 32 C 2550/2003, 32 C 4447/2002, 32 C 5104/2002 a dalším neznámých čísel ve sporu s D. p.“) nesplňuje náležitosti vyplývající z ustanovení § 42 odst. 4 a § 79 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 232 odst. 1 o.s.ř. a že žalobce byl usnesením soudu prvního stupně vyhlášeným při jednání dne 7. 11. 2006, vyzván k odstranění vad tohoto podání (k doplnění chybějících náležitostí žaloby na obnovu řízení a pro zmatečnost způsobem, který byl konkrétně specifikován), jakož i poučen o tom, že jeho podání bude podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř. odmítnuto, nebude-li doplněno, dospěl odvolací soud k závěru, že uvedené podání žalobce bylo správně soudem prvního stupně odmítnuto (§ 43 odst. 2 o.s.ř.); dovodil, že i poté, co žalobce reagoval na výzvu soudu prvního stupně podáními ze dne 2. 11. 2006, 27. 11. 2006, 30. 11. 2006, 4. 12. 2006, 5. 12. 2006 a 11. 12. 2006, žalobu o požadované náležitosti nedoplnil (žaloba nadále postrádá srozumitelné a určité vylíčení skutkových okolností k individualizaci předmětu řízení, jakož i označení důkazů a jednoznačný žalobní petit a není z ní ani zřejmé, jakých konkrétních rozhodnutí se návrh měl týkat, neboť jsou v ní uvedeny pouze příkladmo spisové značky bez označení soudu, který v dané věci rozhodoval). Tvrzení žalovaného v žalobě, že „rozsudky byly vydány v jeho nepřítomnosti“ a že „má podezření na chybně obsazené senáty soudu a porušení § 45 odst. 2 ve sporu s D. p. hl. m. P., a.s.“, jak jej žalobce označil v podání ze dne 4. 12. 2006, „k projednatelnosti žaloby na obnovu řízení nebo pro zmatečnost nepostačuje“.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, v němž uvedl, že jde o právní spor: „D. p. hl. m. P. a.s., proti Z. N.“.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že meritornímu rozhodnutí o dovolání brání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy, tj. ve věcech uvedených v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (srov. § 241 odst.1 o.s.ř.).

Dovolatel nemusí být zastoupen advokátem nebo notářem, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [srov. § 241 odst.2 písm.a) o.s.ř.], nebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř. anebo v § 21b o.s.ř., která má právnické vzdělání [srov. § 241 odst.2 písm.b) o.s.ř.], nebo je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a o.s.ř., jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (srov. § 241 odst.3 o.s.ř.).

Nemá-li dovolatel - fyzická osoba právnické vzdělání, dovolání musí být sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř., v § 21b o.s.ř. anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (srov. § 241 odst.4 o.s.ř.)

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby dovolatel, který je fyzickou osobou, měl právnické vzdělání nebo, jestliže takového vzdělání nedosáhl, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc (advokátem), popřípadě notářem, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že dovolatelem je právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek (kraj), uvedená okolnost má za následek, že za něj musí jednat osoba uvedená v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř. nebo v § 21b o.s.ř. anebo osoba uvedená v ustanovení § 26a odst. 3 o.s.ř., je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a o.s.ř., která má právnické vzdělání, nebo že musí být při podání dovolání zastoupen advokátem, popřípadě, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, notářem. Z ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. současně vyplývá, že dovolání musí být sepsáno advokátem, notářem [jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů] nebo osobou uvedenou v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř. v § 21b o.s.ř. anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání, ledaže by byla dovolatelem fyzická osoba, která dosáhla právnické vzdělání.

Ustanovení § 241 o.s.ř., které určuje tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit (postupem uvedeným v ustanovení § 241b odst.2 o.s.ř.), bez jejíhož splnění však nelze meritorně (věcně) rozhodnout o dovolání.

V posuzované věci žalobce, který je fyzickou osobou, podal v dvouměsíční lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř. včasné dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byl zastoupen advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by žalovaný měl právnické vzdělání; v dovolání navíc neuvedl, z jakých důvodů usnesení odvolacího soudu napadá.

K odstranění uvedeného nedostatku Obvodní soud pro Prahu 7 usnesením ze dne 6. 8. 2007, č.j. 204 Nc 3803/2006-38, které bylo žalobci doručeno dne 20. 8. 2007, dovolatele mimo jiné vyzval, aby si ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta nebo notáře a aby prostřednictvím tohoto zástupce podal řádné dovolání s náležitostmi, jež specifikoval; zároveň ho upozornil, že, jestliže výzvě včas a řádně nevyhoví, bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatel však výzvě soudu nevyhověl a nedostatek povinného (nuceného) zastoupení ve stanovené lhůtě (ani dosud) neodstranil.

Z uvedeného je zřejmé, že dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení a přes výzvu a poučení o důsledcích své nečinnosti do dnešního dne tento nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř. neodstranil. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalovaného - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek dovolacího řízení na náhradu svých nákladů nemá právo a nikomu jinému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. října 2008

JUDr. Mojmír Putna, v. r.

předseda senátu