21 Cdo 4406/2014Usnesení NS ze dne 17.12.2014

NEJVYŠŚÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY 21 Cdo 4406/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci žalobce N. T., jako správce konkursní podstaty úpadce J. M., zastoupeného Mgr. Alešem Podrábským, advokátem se sídlem v Děčíně III. – Starém Městě, U Starého Mostu č. 111/4, proti žalovanému JUDr. L. D., jako správci konkursní podstaty úpadce KETNER, spol. s r. o. se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové náměstí č. 37, IČO 49904957, o vyloučení věcí z konkursní podstaty, o žalobě pro zmatečnost podané žalovaným proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14. srpna 2008, č. j. 18 Cm 111/2000-53, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 18 Cm 111/2000, o dovolání JUDr. R. P., zastoupeného JUDr. Jitkou Mothejzíkovou, advokátkou se sídlem v Praze 6, Rohová č. 613/12, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. ledna 2014, č. j. 4 Co 256/2013-487, takto:

I. Dovolání JUDr. R. P. se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání JUDr. R. P. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 1. 2014, č. j. 4 Co 256/2013-487, jímž bylo potvrzeno usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 10. 2013, č. j. 18 Cm 111/2000-406, kterým bylo rozhodnuto, že vstup JUDr. R. P. do řízení jako vedlejšího účastníka na straně žalobce se nepřipouští, Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť v rozporu s ustanovením § 241a odst. 2 a § 237 o. s. ř. neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání [dovolatel toliko odkázal na již zrušenou právní úpravu přípustnosti dovolání účinnou do 31. 12. 2012, aniž by vůbec vylíčil, proč považuje dovolání za přípustné z hledisek uvedených v ustanovení § 237 o. s. ř.; podle ustálené judikatury dovolacího soudu takovým vymezením není pouhá citace ustanovení § 237 o. s. ř., aniž by bylo z dovolání zřejmé, který z předpokladů přípustnosti dovolání uvedených alternativně v tomto ustanovení je podle mínění dovolatele splněn (srov. například odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2488/2013, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, které bylo uveřejněno pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2014)]; v dovolacím řízení proto nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. prosince 2014

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu