21 Cdo 3838/2020Usnesení NS ze dne 26.01.2021

21 Cdo 3838/2020-623

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobce JEDNOTA, spotřební družstvo, Moravský Krumlov, se sídlem v Moravském Krumlově, nám. T. G. Masaryka č. 28, IČO 00032336, proti žalovanému J. Z., narozenému dne XY, bytem v XY, zastoupenému JUDr. Kamilem Mattesem, advokátem se sídlem v Moravském Krumlově, Smetanova č. 167, o 23 239 Kč, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 11 C 29/2009, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 6. října 2017 č. j. 49 Co 41/2016-456, takto:

Dovolání žalovaného se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 6. 10. 2017 č. j. 49 Co 41/2016-456 podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl, neboť trpí vadami [neobsahuje zejména údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a, § 241a odst. 2 o. s. ř.), a vymezení dovolacího důvodu způsobem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř.], které nebyly odstraněny ve lhůtě uvedené v ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř. a pro které nelze v dovolacím řízení pokračovat.

K obsahu podání ze dne 3. 1. 2018 a ze dne 26. 3. 2018, v nichž žalovaný uvedl, v jakém rozsahu napadá rozhodnutí odvolacího soudu, a vymezil důvody dovolání, aniž by v té době byla splněna podmínka povinného zastoupení dovolatele advokátem stanovená v § 241 o. s. ř., nelze – vzhledem k ustanovení § 241a odst. 5 o. s. ř. – přihlédnout. Zástupce žalovaného, advokát JUDr. Kamil Mattes, který mu byl pro dovolací řízení ustanoven pravomocným usnesením Okresního soudu ve Znojmě ze dne 28. 8. 2020 č. j. 11 C 29/2009-608, včas podané dovolání žalovaného nedoplnil a vady dovolání neodstranil ani ve dvouměsíční lhůtě vyplývající z ustanovení § 241b odst. 3 části druhé věty za středníkem o. s. ř., která začala běžet dnem následujícím po dni 23. 9. 2020, kdy usnesení o ustanovení zástupce žalovanému nabylo právní moci, a která uplynula dne 23. 11. 2020 (§ 243b, § 57 odst. 2 o. s. ř.). K podáním zástupce žalovaného ze dne 25. 11. 2020 a ze dne 30. 11. 2020 dovolací soud nemohl přihlédnout, neboť byla učiněna až po uplynutí uvedené zákonné lhůty k odstranění vad dovolání. Marným uplynutím této propadné (prekluzivní) lhůty se původně odstranitelné vady dovolání staly neodstranitelnými.

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 1. 2021

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu