21 Cdo 3831/2015Usnesení NS ze dne 16.09.2015

21 Cdo 3831,3832/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v konkursní věci úpadce J. K., IČO 12583618, o žalobě pro zmatečnost, podané úpadcem proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. února 2011, č. j. 2 Ko 4/2011-6804, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 1 Cm 19/2011, o dovoláních úpadce proti usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 27. května 2013, č. j. 4 Co 11/2013-37, a ze dne 21. května 2015, č. j. 4 Co 75/2014-96, takto:

I. Řízení o dovoláních úpadce se zastavují.

II. Úpadce nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovoláních úpadce proti usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 27. května 2013, č. j. 4 Co 11/2013-37, a ze dne 21. května 2015, č. j. 4 Co 75/2014-96, zastavil podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř., neboť dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení, a přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti ve stanovené lhůtě (ani dosud) nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o. s. ř. neodstranil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. září 2015

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu