21 Cdo 3483/2009Usnesení NS ze dne 09.09.2010

21 Cdo 3483/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobce S. M. proti žalované B. O. o žalobách na obnovu řízení a pro zmatečnost podaných žalobcem proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 7. srpna 2008, č. j. 1 Co 167/2008-47, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 177/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. července 2009, č. j. 1 Co 135/2009-44, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o.s.ř.) :

Dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. 7. 2009, č. j. 1 Co 135/2009-44, do výroku, jímž bylo potvrzeno usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 3. 2009, č. j. 23 C 177/2008-27 (o zastavení řízení o žalobách na obnovu řízení a pro zmatečnost pro nezaplacení soudního poplatku), není přípustné (srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 3. 2002, sp. zn. 29 Odo 205/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod č. 102, ročník 2002).

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. - aniž by se mohl věcí dále zabývat - odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemá právo a žalované v dovolacím řízení žádné účelně vynaložené náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. září 2010

JUDr. Mojmír Putna, v.r.

předseda senátu