21 Cdo 3431/2018Usnesení NS ze dne 16.10.2018

21 Cdo 3431/2018-531

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Pavla Malého a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce Statutárního města Ostrava se sídlem magistrátu v Ostravě – Moravské Ostravě, Prokešovo náměstí č. 1803/8, IČO 00845451, zastoupeného Mgr. Romanem Klimusem, advokátem se sídlem v Brně, Vídeňská č. 188/119d, proti žalované H. K., zastoupené JUDr. Hanou Reclíkovou, advokátkou se sídlem v Opavě, Masařská č. 323/6, o 144 771,75 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 6 C 470/2013, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. března 2018 č. j. 16 Co 142/2017-488,

takto:

I. Dovolání žalované se odmítá.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 363 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Romana Klimuse, advokáta se sídlem v Brně, Vídeňská č. 188/119d.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 3. 2018 č. j. 16 Co 142/2017-488 podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl, neboť není splněn žádný z předpokladů přípustnosti dovolání uvedených v ustanovení § 237 o. s. ř.

Námitky, kterými žalovaná uplatnila jiný dovolací důvod než ten, který je

– jako jediný přípustný – uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř., a ze kterých nevyplývají žádné rozhodné právní otázky ve smyslu ustanovení § 237 o. s. ř. (namítá-li vadu řízení, kterou spatřuje v tom, že odvolací soud „změnil rozhodnutí nalézacího soudu zcela svévolně na základě odlišného hodnocení důkazů provedených soudem prvního stupně, a to aniž by je sám zopakoval anebo nějaké dokazování prováděl“, že tedy „přejal skutková zjištění soudu první instance, neprovedl v rámci odvolacího jednání jediný důkaz a změnil rozhodnutí první instance, a to v celém rozsahu v neprospěch žalované“, čímž „se flagrantně odchýlil od ustálené rozhodovací praxe“), nejsou způsobilé založit přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 o. s. ř. Kromě toho je procesní postup odvolacího soudu, který na základě skutkového stavu správně zjištěného soudem prvního stupně změnil jeho rozsudek, který shledal nesprávným, v souladu s ustanovením § 220 odst. 1 písm. a) o. s. ř.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. 10. 2018

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu