21 Cdo 2186/2007Usnesení NS ze dne 29.01.2008

21 Cdo 2186/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobkyně Mgr. M. D., zastoupené advokátem, proti žalovaným 1) A. P. a 2) V. P., o žalobě na obnovu řízení podané žalovanými proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. května 2002, č.j. 54 Co 485/2001-36, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 8 C 255/2006, o dovolání žalovaných proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. prosince 2006, č.j. 18 Co 638/2006-34, takto:

I. Řízení o dovolání žalovaných se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze k odvolání všech účastníků usnesením ze dne 21. 12. 2006, č.j. 18 Co 638/2006-34, usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 20. 9. 2006, č.j. 8 C 255/2006-19, ve výroku, jímž byl odmítnut „návrh žalovaných podaný k soudu dne 24. 5. 2005 vedený pod č.j. 8 C 255/2006-1“, potvrdil, ve výroku o náhradě nákladů řízení jej změnil, tak, že žalovaní jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení 1.200,- Kč k rukám advokáta, a rozhodl, že žalovaní jsou povinni zaplatit žalobkyni společně a nerozdílně náhradu nákladů odvolacího řízení 675,- Kč k rukám advokáta. Vycházeje ze zjištění, že žalovaní v podání doručeném původně Městskému soudu v Praze dne 24. 5. 2005 sdělili pouze to, že podávají žalobu na obnovu řízení „do rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 5. 2002, č.j. 54 Co 485/2001-36, ve věci odvolání žalovaných proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 24. 7. 2001, č.j. 25 C 208/2001-19, ve věci úroku z prodlení z důvodu procesního postupu soudu“ podle ustanovení § 228 o.s.ř., a že žalovaní byli usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 11. 8. 2006, č.j. 8 C 255/2006-17, podle ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř. vyzváni k odstranění vad podání - doplnění chybějících náležitostí žaloby na obnovu řízení, případně pro zmatečnost podle ustanovení § 42 odst. 4 a § 232 odst. 1 o.s.ř. (v rozsahu a způsobem, který byl konkrétně specifikován), jakož i poučeni o tom, že jejich podání bude podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř. odmítnuto, nebude-li doplněno, dospěl odvolací soud shodně se soudem prvního stupně k závěru, že uvedené podání žalovaných, kteří na výzvu soudu k doplnění žaloby nereagovali, nesplňuje zákonem požadované náležitosti žaloby na obnovu řízení, a proto bylo správně soudem prvního stupně odmítnuto; jedná se o zásadní vady podání, pro které nelze v řízení nadále pokračovat (§ 43 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podali žalovaní dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že meritornímu rozhodnutí o dovolání brání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy, tj. ve věcech uvedených v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (srov. § 241 odst.1 o.s.ř.).

Dovolatel nemusí být zastoupen advokátem nebo notářem, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [srov. § 241 odst.2 písm.a) o.s.ř.], nebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř. anebo v § 21b o.s.ř., která má právnické vzdělání [srov. § 241 odst.2 písm.b) o.s.ř.], nebo je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a o.s.ř., jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (srov. § 241 odst.3 o.s.ř.).

Nemá-li dovolatel - fyzická osoba právnické vzdělání, dovolání musí být sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř., v § 21b o.s.ř. anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (srov. § 241 odst.4 o.s.ř.)

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby dovolatel, který je fyzickou osobou, měl právnické vzdělání nebo, jestliže takového vzdělání nedosáhl, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc (advokátem), popřípadě notářem, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že dovolatelem je právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek (kraj), uvedená okolnost má za následek, že za něj musí jednat osoba uvedená v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř. nebo v § 21b o.s.ř. anebo osoba uvedená v ustanovení § 26a odst. 3 o.s.ř., je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a o.s.ř., která má právnické vzdělání, nebo že musí být při podání dovolání zastoupen advokátem, popřípadě, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, notářem. Z ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. současně vyplývá, že dovolání musí být sepsáno advokátem, notářem [jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů] nebo osobou uvedenou v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř. v § 21b o.s.ř. anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání, ledaže by byla dovolatelem fyzická osoba, která dosáhla právnické vzdělání.

Ustanovení § 241 o.s.ř., které určuje tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit (postupem uvedeným v ustanovení § 241b odst.2 o.s.ř.), bez jejíhož splnění však nelze meritorně (věcně) rozhodnout o dovolání.

V posuzované věci žalovaní, kteří jsou fyzickými osobami, podali ve dvouměsíční lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř. včasné dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byli zastoupeni advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by žalovaní měli právnické vzdělání; v dovolání neuvedli, z jakých důvodů usnesení odvolacího soudu napadají ani čeho se domáhají.

K odstranění uvedených nedostatků Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 29. 3. 2007, č.j. 8 C 255/2006-37, které bylo žalovaným řádně doručeno dne 10. 4. 2007, žalované mimo jiné vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolili zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podali ve lhůtě do 1 měsíce od doručení usnesení řádné dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 12. 2006, č.j. 18 Co 638/2006-34, s tím, nechť dovolání ze dne 20. 3. 2007 doplní o zákonem požadované náležitosti, které specifikoval; zároveň je upozornil, že nebude-li ve stanovené lhůtě předložena soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Žalovaní však ve stanovené lhůtě (ani dosud) výzvě soudu nevyhověli a nedostatek povinného zastoupení neodstranili; podáním ze dne 3. 5. 2007 pouze požádali o prodloužení soudcovské lhůty do 30. 6. 2007, neboť „probíhají další řízení u soudů“.

Z uvedeného je zřejmé, že dovolatelé nesplnili zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení a přes výzvu soudu a poučení o důsledcích své nečinnosti do dnešního dne tento nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř. neodstranili. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalovaných - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř., neboť žalovaní s ohledem na výsledek dovolacího řízení nemají na náhradu svých nákladů právo a žalobkyni v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. ledna 2008

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu