21 Cdo 2100/2006Usnesení NS ze dne 03.07.2007

21 Cdo 2100/2006

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobkyně Mgr. M. D., zastoupené advokátem, proti žalovaným 1) A. P. a 2) V. P., o strpění zásahu do vlastnického práva, o žalobě pro zmatečnost a na obnovu řízení podaných žalovanými proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28.1.1997 č.j. 15 Co 347/96-44, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 66 C 13/2005, o dovolání žalovaných proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. prosince 2005 č.j. 11 Cmo 288/2005-22, takto:

I. Řízení o dovolání žalovaných se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Podáním, které došlo Městskému soudu v Praze dne 12.4.2005, žalovaní sdělili, že podávají \"žalobu pro zmatečnost do rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. ledna 1997 sp. zn. 15 Co 347/96-44 ve věci strpění zásahu do vlastnického práva o odvolání žalobkyně proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 12.2.1996 č.j. 13 C 103/95-26 dle § 229 odst.1 písm. a) a g) o.s.ř., současně se žalobou na obnovu řízení dle § 228 odst.1 písm.a) a b) o.s.ř.\". K žalobě připojili kopii napadeného rozsudku Městského soudu.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 6.5.2005 č.j. 66 C 13/2005-10 uvedené podání žalovaných \"doplněné podáním ze dne 1.5.2005\" odmítl a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Dospěl k závěru, že žalovaní přes výzvu soudu obsaženou v usnesení ze dne 15.4.2005 č.j. 66 C 13/2005-4 ani podáním ze dne 1.5.2005 nedoplnili řádně žalobu pro zmatečnost a žalobu na obnovu řízení, neboť neuvedli rozhodné skutečnosti o důvodech žalob a jejich podání neobsahuje ani skutečnosti, z nichž by bylo patrné, že žaloba pro zmatečnost a na obnovu řízení byla podána včas, a jaké jsou důkazy, jimiž má být důvodnost obou žalob prokázána. Podání žalovaných proto muselo být podle ustanovení § 43 odst.2 o.s.ř. odmítnuto.

K odvolání žalovaných Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 30.12.2005 č.j. 11 Cmo 288/2005-22 usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl, že žalovaní jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů odvolacího řízení 3.175,- Kč k rukám advokáta. Shodně se soudem prvního stupně dovodil, že žalovaní přes výzvu soudu ani v \"doplňujícím podání\" neuvedli \"rozhodující skutečnosti\", zejména z jakých důvodů se domáhají obnovy řízení, kdy napadený rozsudek nabyl právní moci, jaké konkrétní skutečnosti naplňují důvody zmatečnosti, a nedoložili v tomto směru žádné důkazy ani jejich provedení nenavrhli. Soud prvního stupně proto správně podání žalovaných odmítl.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podali žalovaní dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že meritornímu rozhodnutí o dovolání brání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy, tj. ve věcech uvedených v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (srov. § 241 odst.1 o.s.ř.).

Dovolatel nemusí být zastoupen advokátem nebo notářem,

je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [srov. § 241 odst.2 písm.a) o.s.ř.], nebo

je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř. anebo v § 21b o.s.ř., která má právnické vzdělání [srov. § 241 odst.2 písm.b) o.s.ř.], nebo

je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a o.s.ř., jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (srov. § 241 odst.3 o.s.ř.).

Nemá-li dovolatel - fyzická osoba právnické vzdělání, dovolání musí být sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř., v § 21b o.s.ř. anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (srov. § 241 odst.4 o.s.ř.)

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby dovolatel, který je fyzickou osobou, měl právnické vzdělání nebo, jestliže takového vzdělání nedosáhl, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc (advokátem), popřípadě notářem, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že dovolatelem je právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek (kraj), uvedená okolnost má za následek, že za něj musí jednat osoba uvedená v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř. nebo v § 21b o.s.ř. anebo osoba uvedená v ustanovení § 26a odst. 3 o.s.ř., je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a o.s.ř., která má právnické vzdělání, nebo že musí být při podání dovolání zastoupen advokátem, popřípadě, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, notářem. Z ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. současně vyplývá, že dovolání musí být sepsáno advokátem, notářem [jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů] nebo osobou uvedenou v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř. v § 21b o.s.ř. anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání, ledaže by byla dovolatelem fyzická osoba, která dosáhla právnické vzdělání.

Ustanovení § 241 o.s.ř., které určuje tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit (postupem uvedeným v ustanovení § 241b odst.2 o.s.ř.), bez jejíhož splnění však nelze meritorně (věcně) rozhodnout o dovolání.

V posuzované věci žalovaní, kteří jsou fyzickými osobami, nebyli při podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu zastoupeni advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by měli právnické vzdělání. K odstranění tohoto nedostatku podmínky dovolacího řízení soud prvního stupně usnesením ze dne 6.4.2006 č.j. 66 C 13/2005-28 žalované ve smyslu ustanovení § 241b odst.1 a 2 o.s.ř. mimo jiné vyzval, aby si pro podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu zvolili zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podali do 10 dnů od doručení usnesení řádné dovolání; současně je poučil, že, nebude-li prostřednictvím zvoleného advokáta dovolání ve stanovené lhůtě řádně podáno, bude dovolací řízení zastaveno. Uvedené usnesení bylo žalovaným doručeno dne 14.4.2006. Na základě opakovaných žádostí žalovaných byla lhůta soudem prvního stupně prodloužena do 30.6.2006, žalovaní však výzvě dosud nevyhověli; z jejich podání ze dne 6.10.2006 je naopak zřejmé, že nedostatek povinného (nuceného) zastoupení ani odstranit nehodlají.

Vzhledem k tomu, že žalovaní přes výzvu soudu neodstranili nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř., ačkoliv byli o důsledcích své nečinnosti poučeni, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalovaných - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 241b a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 věty první o.s.ř., neboť žalovaní s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemají právo a žalobkyni v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. července 2007

JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.

předseda senátu