21 Cdo 1388/2014Usnesení NS ze dne 15.07.2014

21 Cdo 1388/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Ljubomíra Drápala v právní věci žalobců a) P. B., b) L. B., a c) P. B., všech zastoupených Mgr. Ing. Milanem Sochorem, advokátem se sídlem v Brně, Divadelní č. 614/6, proti žalované M. B., zastoupené JUDr. Tomášem Markem, advokátem se sídlem v Jihlavě, Havlíčkova č. 1400/29, o nahrazení souhlasu žalované s vydáním předmětu soudní úschovy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 10 C 281/2010, o dovolání žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. července 2013 č. j. 70 Co 244/2013-143, takto:

I. Dovolání žalobců se odmítá.

II. Žalobci jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 2.800,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Tomáše Marka, advokáta se sídlem v Jihlavě, Havlíčkova č. 1400/29.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 7. 2013 č. j. 70 Co 244/2013-143 není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [k zásadě, že ze závazkového právního vztahu vzniklého ze smlouvy jsou oprávněny a povinny jen strany smlouvy (a jejich právní nástupci), že obsah závazkového právního vztahu je určován zásadně smluvními stranami a že plnění ze závazkového právního vztahu může požadovat jen účastník smlouvy (na straně věřitele), a k výkladu ustanovení § 145 odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném do 31. 12. 2013, podle něhož toto ustanovení dopadá jen na vzájemné vztahy manželů, zejména při jejich vypořádání ohledně majetku a závazků, které tvoří jejich společné jmění, a nemůže „modifikovat“ okruh účastníků, obsah závazkových právních vztahů nebo jejich plnění, srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2007 sp. zn. 31 Odo 677/2005, který byl uveřejněn pod č. 24 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2008, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 12. 2009 sp. zn. 21 Cdo 5138/2007] a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobců podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. července 2014

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu