21 Cdo 1030/2014Usnesení NS ze dne 16.05.2014

21 Cdo 1030/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce Ing. A. B., zastoupeného Mgr. Vojtěchem Veverkou, advokátem se sídlem v Kladně, Hajnova č. 40, proti žalovaným Českým aeroliniím, a.s. se sídlem v Praze 6, Jana Kašpara č. 1069/1, IČO 457 95 908, zastoupeným Mgr. Michalem Vepřekem, advokátem se sídlem v Praze 1, Husova č. 242/9, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 8 C 126/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. září 2013 č.j. 62 Co 29/2013-107, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Michala Vepřeka, advokáta se sídlem v Praze 1, Husova č. 242/9.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 9. 2013 č.j. 62 Co 29/2013-107, není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu o tom, že v posuzované věci byla nadbytečnost zaměstnance – žalobce v příčinné souvislosti s přijatou organizační změnou, je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. např. právní názor vyjádřený v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27.4.2004 sp. zn. 21 Cdo 2204/2003, který byl uveřejněn pod č. 54 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2005; a k otázce výběru nadbytečného zaměstnance např. odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 1998 sp. zn. 2 Cdon 1130/97, který byl uveřejněn v časopise Soudní rozhledy č. 11, ročník 1999, s. 374) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věty druhé o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. května 2014

JUDr. Zdeněk Novotný

předseda senátu