20 Nd 83/2005Usnesení NS ze dne 11.05.2005

20 Nd 83/2005-117

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce Ing. P. R., proti žalované Mgr. M. R., zastoupené advokátem, o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. 23 C 5/2004, k námitkám podjatosti soudců uplatněné žalobcem ve věci usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24.května 2004, č.j. 1 Co 62/2004-73, a ve věci usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26.října 2004, č.j. 28 Nd 144/2004-96, takto:

K námitkám žalobce nebude jako k nepřípustným přihlíženo.

Odůvodnění:

Usnesením Vrchního soudu v Olomouci jako soudu odvolacího bylo potvrzeno usnesení krajského soudu, jímž nebylo žalobci přiznáno osvobození od soudních poplatků.

V podání podaném na poště dne 26.července 2004 žalobce namítá podjatost soudců senátu Vrchního soudu v Olomouci, kteří rozhodovali v jeho usnesení ze dne 24.května 2004.

Usnesením Nejvyššího soudu České republiky nebyla přikázána předmětná věc k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Hradci Králové, pobočce v Pardubicích.

V podání došlém soudu 8.prosince 2004 žalobce namítá podjatost soudců senátu, který takto usnesením ze dne 26.října 2004 rozhodl.

Protože byla obě žalobcova podání adresována Nejvyššímu soudu České republiky, byla mu i předložena k vyřízení.

Žalobcovy námitky podjatosti soudců Vrchního soudu v Olomouci a Nejvyššího soudu České republiky ve věcech, v nichž již tyto soudy rozhodly, jsou nepřípustné – po vydání rozhodnutí samostatně jako úkon neobstojí, neboť nemají žádný procesní význam (nemohou mít žádný procesní účinek). Není proto možné o nich rozhodovat a Nejvyšší soud České republiky o takové situaci žalobce, a tím i ostatní subjekty účastné na řízení, zpravuje tímto usnesením, jež má povahu úkonu soudu obsahujícího jen informaci o způsobu jejich vyřízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný žádný opravný prostředek.

V Brně dne 11. května 2005

JUDr. František Ištvánek předseda senátu