20 Nd 65/2018Usnesení NS ze dne 27.03.2018

20 Nd 65/2018-64

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Aleše Zezuly a JUDr. Vladimíra Kůrky ve věci žalobkyně ART -FLOWERS, s. r. o., se sídlem v Měchenicích, Na Vyhlídce 256, identifikační číslo osoby 27607445, zastoupené Mgr. Gabrielou Kopuletou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Havlíčkova 1043/11, proti žalovanému L. A., místem podnikání v H., o bezdůvodné obohacení ve výši 56 000 Kč s příslušenstvím a o smluvní pokutu ve výši 73 000 Kč, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 5 C 128/2017, o návrhu žalobkyně na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 5 C 128/2017 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 7.

Odůvodnění:

Ve shora označené věci se žalobkyně žalobou podanou u Okresního soudu v Hodoníně domáhá zaplacení dlužných částek 56 000 Kč a 73 000 Kč z titulu bezdůvodného obohacení a smluvní pokuty. Navrhuje současně, aby věc byla k projednání a rozhodnutí přikázána Obvodnímu soudu pro Prahu 7, neboť žalovanému se nedaří doručovat do místa podnikání v H., přičemž sám žalovaný v účastníky dne 2. 4. 2015 uzavřené smlouvě o podnájmu uváděl doručovací adresu v P., a na této adrese obchodní činnost „skutečně vykonával“.

Žalovaný se k návrhu na delegaci věci nevyjádřil.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený oběma dotčeným soudům (srov. § 12 odst. 3 větu první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o. s. ř.“) podmínky pro přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti (§ 12 odst. 2 o. s. ř.) neshledal.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu citovaného ustanovení představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než místně příslušným soudem. Současně je třeba přihlížet k tomu, že místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou, a že případné přikázání věci jinému soudu představuje výjimku z této zásady, kterou je nutno - právě proto, že jde o výjimku - vykládat restriktivně (srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15. listopadu 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000).

Delegace vhodná je výjimkou z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (srov. čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, vyhlášené usnesením předsednictva České národní rady pod č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního pořádku), proto k ní lze přistoupit pouze v těch ojedinělých případech, v nichž by projednání věci jiným než místně příslušným soudem znamenalo z komplexního pohledu hospodárnější, rychlejší či po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější řešení.

V posuzovaném případě je z obsahu soudního spisu zřejmé, že žalovaný v místě podnájmu na adrese v P., kterou ve smlouvě o podnájmu účastníků (viz shora) označil rovněž jako adresu pro doručování, nadále nepodniká, byl-li uvedený podnájem výpovědí skončen ke dni 31. 1. 2017. Tomu odpovídá mimo jiné skutečnost, že žalovaný na specifikované adrese v Praze 7 následně nepřevzal písemnost (výzvu, aby se vyjádřil k navrhované delegaci věci) Okresního soudu v Hodoníně ze dne 30. 11. 2017 a že zmíněná adresa nebyla a není evidována v živnostenském rejstříku jako místo podnikání žalovaného. Ačkoli žalobou uplatněné nároky vycházejí ze (zaniklého) vztahu podnájmu účastníků, žalobkyní navrhované důkazy jsou představovány (výhradně) listinami a dřívější místo podnájmu žalovaného proto ani z tohoto hlediska nelze spojovat s okolnostmi, které by umožnily rychlejší, hospodárnější, spolehlivější a důkladnější projednání věci před Obvodním soudem pro Prahu 7. Výjimečnému přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému než místně příslušnému soudu nesvědčí rovněž doba od podání žaloby (2. 5. 2017) do předložení věci nadřízenému soudu (2. 3. 2018), lze-li z její délky důvodně předpokládat, že Okresní soud v Hodoníně je již s případem dobře obeznámen (v této souvislosti ostatně usnesením ze dne 5. 5. 2017, č. j. 5 C 128/2017-20, přistoupil k odstranění nedostatků žaloby podle § 43 o. s. ř.).

Nejvyšší soud z uvedených důvodů postupem podle § 12 odst. 2 o. s. ř. návrhu žalobkyně na přikázání věci z důvodu vhodnosti nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. března 2018

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu