20 Nd 138/2003Usnesení NS ze dne 30.10.2003

20 Nd 138/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kurky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobce Ing. R. J. proti žalovanému Ing. Z. N., o zaplacení 260.485,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 6 C 69/2003, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 6 C 69/2003, se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jihlavě.

Odůvodnění:

Usnesením Okresního soudu v Jihlavě ze dne 24.7.2002, č.j. 5 C 234/2000-60, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 19.12.2002, č.j. 16 Co 303/2002-90, byla vyslovena místní nepříslušnost Okresního soudu v Jihlavě, s tím, že po právní moci rozhodnutí bude věc postoupena Okresnímu soudu v Pardubicích.

Žalobce poté navrhl, aby věc byla přikázána - podle § 12 odst. 2 o.s.ř. - zpět Okresnímu soudu v Jihlavě.

Žalovaný s delegací nesouhlasí.

Podle § 12 odst. 2 o.s.ř. může být věc jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být rozmanité v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků, procesní situaci, event. na okolnostech jiných; rozhodnými jsou především ty, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu však lze přistoupit jen výjimečně, z důvodů závažných, neboť představuje výjimku z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Proto je zakotveno právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k tomu, kterému soudu má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z jejich pohledu; rozhodnutím o delegaci totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z nich projevil zásadně nepříznivě.

Žalobce žádnou relevantní okolnost, způsobilou odůvodnit uvedený procesní postup, ani netvrdil, natož aby byla, případně i jinak, doložena.

Nejvyšší soud, přihlížeje též k možnostem, jež skýtá ustanovení § 39 o.s.ř. upravující institut tzv. dožádání, proto dospěl k závěru, že přikázat věc jinému soudu z důvodu vhodnosti (§ 12 odst. 2 o.s.ř.) není namístě.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. října 2003

JUDr. Vladimír Kurka, v.r.

předseda senátu