20 Nd 120/2019Usnesení NS ze dne 19.03.2019

20 Nd 120/2019-17

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Karla Svobody, Ph.D., a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Zbyňka Poledny, v exekuční věci oprávněné České republiky – Okresního soudu Praha-západ, se sídlem v Praze 1, Karmelitská č. 399/19, identifikační číslo osoby 00024589, proti povinnému J. I., narozenému XY, bytem XY, pro 5 800 Kč, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 206 EXE 9248/2018, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 206 EXE 9248/2018, projedná a rozhodne Okresní soud Praha-západ.

Odůvodnění:

Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, podal dne 28. 12. 2018 u Okresního soudu Praha-západ žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného k vymožení pohledávky oprávněné ve výši 5 800 Kč na základě vykonatelného usnesení Okresního soudu Praha-západ ze dne 19. 5. 2009, sp. zn. 1 T 244/2008.

Okresní soud Praha-západ usnesením ze dne 28. 1. 2019, č. j. 206 EXE 9248/2018-14, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Zjistil, že povinný je státním příslušníkem Slovenské republiky, že v současné době nemá na území České republiky trvalý pobyt, ani pravomocně přiznaný pobyt cizince, a že v současné době není známo, kde se nachází jeho majetek. Soud dospěl k závěru, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, a proto věc předložil Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vyložil a odůvodnil právní názor, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci. Ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. totiž předpokládá, že se otázkou pravomoci českých soudů dostatečně a s kladným závěrem zabýval předkládající soud (srov. výše citované usnesení sp. zn. 31 Nd 316/2013).

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem Praha-západ (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud Praha

-západ, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce a který ve věci provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. 3. 2019

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.

předseda senátu