20 Ncu 96/2020Rozsudek NS ze dne 13.10.2020

20 Ncu 96/2020-9

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Aleše Zezuly a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovateli A) L. Č., narozeným dne XY, bytem XY, a B) D. Č., narozeným dne XY, bytem XY, zastoupenými Mgr. Kateřinou Menclovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Konviktská 297/12, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství České republiky, takto:

Rozsudek Vyššího soudu státu Kalifornie, okres San Diego, stát Kalifornie, Spojené státy americké (Superior Court of the State of California, Country of San Diego), ze dne 8. 5. 2020, sp. zn. 20FL003223C, pokud jím bylo určeno rodičovství L. Č., narozeného dne XY, a D. Č., narozeného dne XY, k nezletilé AAAAA (pseudonym), narozené dne XY v XY, okres XY, stát Kalifornie (Spojené státy americké),

se uznává,

pokud jde o určení otcovství, na území České republiky.

Odůvodnění:

Vyšší soud státu Kalifornie, okres San Diego, stát Kalifornie (Spojené státy americké) rozsudkem ze dne 8. 5. 2020, sp. zn. 20FL003223C (dále rovněž „rozsudek“), ke společnému návrhu L. Č. a D. Č. (rovněž „navrhovatelé“) rozhodl, že navrhovatelé jsou prohlášeni zákonnými rodiči jakéhokoli dítěte porozeného odpůrkyní R. N. A. (tzv. surogátní /náhradní/ matkou) po 22. říjnu 2019 a před 22. srpnem 2020. AAAAA, která se narodila surogátní matce dne XY, je proto ve shodě s pravomocným rozsudkem dítětem navrhovatelů L. Č. a D. Č.

Uznání předloženého rozsudku nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMPS“).

Ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 ZMPS byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníky řízení a současně bylo zjištěno, že oba navrhovatelé byli v době vydání rozhodnutí o určení rodičovství občany České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 ZMPS.

V nálezu ze dne 29. června 2017, sp. zn. I. ÚS 3226/16, Ústavní soud formuloval právní názor, podle něhož neuznání cizího rozhodnutí, kterým bylo určeno rodičovství k dítěti dvou osob stejného pohlaví v situaci, v níž už rodinný život byl mezi nimi fakticky i právně konstituován formou náhradního mateřství, z důvodu, že české právo neumožňuje rodičovství dvou osob stejného pohlaví, je v rozporu s nejlepším zájmem dítěte chráněným čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte. V případě, že mezi osobami rodinný život, vzniklý na legální bázi, již existuje, je povinností všech orgánů veřejné moci jednat tak, aby se tento vztah mohl rozvíjet, a musí být respektovány právní záruky, které chrání vztahy dítěte a jeho rodiče.

Nejvyšší soud nenalezl žádné relevantní důvody k tomu, aby se v posuzovaném případu od citovaného nálezu Ústavního soudu odchýlil.

Nejvyšší soud proto návrhu vyhověl a výše uvedený rozsudek uznal, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatelé (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 13. 10. 2020

JUDr. Aleš Zezula

předseda senátu