20 Ncu 70/2020Rozsudek NS ze dne 04.08.2020

20 Ncu 70/2020-8

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou S. M., narozenou dne XY, bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství České republiky, takto:

Rozsudek Okresního soudu Wiesbaden, Spolková republika Německo, ze dne 19. dubna 1994, sp. zn. 53 F 1276/92, jímž bylo rozvedeno manželství M. M. a S. M., rozené J., uzavřené dne 3. září 1982 před oddávajícím orgánem města Brna, zapsané v knize manželství matričního úřadu Úřadu městské části města Brna, Brno-střed ve svazku 8, ročníku 1982, na straně 19, pod pořadovým číslem 345,

se uznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.

Odůvodnění:

Okresní soud Wiesbaden, Spolková republika Německo, k návrhu navrhovatelky rozvedl podle italského práva manželství M. M. a S. M., rozené J.. Manžel (odpůrce) s návrhem vyjádřil písemný souhlas. Tehdy nezletilý M. (M.) M., narozený dne XY, byl po vyslechnutí rodičů a úřadu pro péči o děti a mládeže svěřen do péče matky (navrhovatelky).

K uznání předložený rozsudek nabyl právní moci a jeho uznání nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatelka byla v době vydání rozhodnutí o rozvodu občankou České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelka domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatelka (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 4. 8. 2020

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu