20 Ncu 63/2020Usnesení NS ze dne 03.11.2020

20 Ncu 63/2020-39

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Karla Svobody, Ph.D., a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Zbyňka Poledny v řízení o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou L. M. (roz. R.), narozenou dne XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Lenkou Kamišovou, advokátkou se sídlem v Plzni, Veverkova č. 2707/1, takto:

I. Řízení o návrhu navrhovatelky na uznání rozsudku Soudu prvního stupně v Medninu, Tuniská republika, ze dne 24. 9. 2018, sp. zn. 35961, jímž bylo rozvedeno manželství W. B. K. M. a L. M. (roz. R.), uzavřené dne 13. 3. 2014 před příslušným oddávajícím orgánem v Jerba Midoun (Tuniská republika), zapsané i v knize manželství matričního úřadu Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, okres Brno-město, ve svazku ZM/I/29, roč. 2014, str. 176, poř. č. 743, pokud jde o vyslovení svěření nezletilé AAAAA (pseudonym) do péče matky, na území České republiky se vylučuje k samostatnému projednání.

II. O návrhu na uznání rozsudku Soudu prvního stupně v Medninu, Tuniská republika, ze dne 24. 9. 2018, sp. zn. 35961, jímž bylo rozvedeno manželství W. B. K. M. a L. M. (roz. R.), uzavřené dne 13. 3. 2014 před příslušným oddávajícím orgánem v Jerba Midoun (Tuniská republika), zapsané i v knize manželství matričního úřadu Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, okres Brno-město, ve svazku ZM/I/29, roč. 2014, str. 176, poř. č. 743, pokud jde o vyslovení svěření nezletilé AAAAA do péče matky, na území České republiky jsou příslušné rozhodovat okresní soudy.

III. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Okresnímu soudu Plzeň-město.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Nejvyššímu soudu dne 27. 5. 2020 se navrhovatelka domáhala uznání shora označeného rozsudku Soudu prvního stupně v Medninu (Tuniská republika), ze dne 24. 9. 2018, pokud jde o vyslovení rozvodu manželství a svěření nezletilé AAAAA do péče matky, na území České republiky. Nejvyšší soud rozsudkem ze dne 15. 9. 2020, č. j. 20 Ncu 63/2020-27, který nabyl právní moci dne 30. 9. 2020, shora označený rozsudek Soudu prvního stupně v Medninu (Tuniská republika), ze dne 24. 9. 2018, pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky uznal. Dne 14. 10. 2020 podala navrhovatelka návrh na doplnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 15. 9. 2020, č. j. 20 Ncu 63/2020-27, tak, že se rozsudek Soudu prvního stupně v Medninu (Tuniská republika), ze dne 24. 9. 2018, uznávána území České republiky, pokud jde o vyslovení svěření nezletilé AAAAA (narozené dne XY) do péče navrhovatelky.

Jelikož se jedná o rozhodnutí vydané v Tuniské republice, řídí se jeho uznání právním režimem zakotveným v zákoně č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém (dále jen „zákon č. 91/2012 Sb.“).

Podle ustanovení § 58 zákona č. 91/2012 Sb. pravomocná cizí rozhodnutí ve věcech výchovy, výživy a péče o nezletilé a v jiných věcech, které se jich týkají, vydaná ve státě, jehož občanem je dítě cizí státní příslušnosti nebo v němž má takové dítě obvyklý pobyt a všichni účastníci jsou cizinci, se uznávají bez dalšího řízení. Jestliže se jimi ukládá majetkové plnění, může být takové rozhodnutí uznáno a vykonáno, jestliže tomu nebrání překážky stanovené v § 15 odst. 1 písm. b) až e).

Podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 91/2012 Sb., cizí rozhodnutí v ostatních věcech se uznávají na základě zvláštního rozhodnutí, jestliže tento zákon nestanoví, že se cizí rozhodnutí uznávají bez dalšího řízení. I v případě, že se cizí rozhodnutí uznávají bez dalšího řízení, lze je na návrh uznat zvláštním rozhodnutím. Vyslovit uznání je místně příslušný okresní soud, který je obecným soudem toho, kdo uznání navrhuje, jinak okresní soud, v jehož obvodu nastala nebo může nastat skutečnost, pro kterou má uznání význam, jestliže zákon nestanoví něco jiného. Soud o uznání rozhoduje rozsudkem; jednání nemusí nařizovat.

Vzhledem k tomu, že ustanovení § 58 zákona č. 91/2012 Sb. (na rozdíl například od ustanovení § 51 odst. 2 zákona č. 91/2012 Sb.) speciální věcnou působnost nestanoví, jsou příslušné k rozhodnutí o návrhu na uznání cizího rozhodnutí ve věcech péče o nezletilé okresní soudy.

Nejvyšší soud, jenž není věcně příslušný k projednání předmětného návrhu, v souladu s § 104a odst. 4 o. s. ř. rozhodl, že jsou v dané věci příslušné rozhodovat okresní soudy. Vydání doplňujícího rozsudku podle § 166 o. s. ř. není namístě, neboť Nejvyšší soud není k věcnému projednání předmětného návrhu věcně příslušný.

Na základě § 104a odst. 6 o. s. ř. Nejvyšší soud rovněž rozhodl o postoupení věci Okresnímu soudu Plzeň-město, který je obecným soudem navrhovatelky a je tedy dle § 16 odst. 2 věty třetí zákona č. 91/2012 Sb. místně příslušným k projednání daného návrhu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. 11. 2020

JUDr. Karel Svoboda Ph.D.

předseda senátu