20 Ncu 62/2020Rozsudek NS ze dne 18.08.2020

20 Ncu 62/2020-30

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou P. H., narozenou dne XY, bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství České republiky, takto:

Rozsudek Rodinného soudu v Mexico City, Spojené státy mexické, ze dne 13. června 2018, sp. zn. 2211/2017, jímž bylo rozvedeno manželství A. V. G. a P. H., rozené H., uzavřené dne 6. prosince 2000 před oddávajícím orgánem Carrillo Puerto Del Carmen Coyocan DF, Spojené státy mexické,

se uznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.

Odůvodnění:

Rodinný soud v Mexico City, Spojené státy mexické, rozhodl k žádosti navrhovatelky rozsudkem ze dne 13. června 2018, sp. zn. 2211/2017, bez možnosti odvolání, o rozvodu manželství A. V. G. a P. H. uzavřeného dne 6. prosince 2000 před oddávajícím orgánem Carrillo Puerto Del Carmen Coyocan DF, Spojené státy mexické.

Rozhodnutí cizího orgánu je v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě ustanovením právního řádu České republiky, jak vyžaduje ustanovení § 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. Rovněž uznání cizího rozhodnutí nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 zákona č. 91/2012 Sb., byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatelka byla v době vydání rozhodnutí o rozvodu občankou České republiky. V dané věci nejde o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelka domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatelka (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 18. 8. 2020

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu