20 Ncu 45/2020Rozsudek NS ze dne 27.05.2020

20 Ncu 45/2020-11

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelem A. B., narozeným XY, bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, takto:

Rozhodnutí Obvodního soudu pro osmnáctý soudní obvod, okres Seminola, stát Florida, Spojené státy americké (The Circuit Court in and for the Eighteenth Judicial Circuit, Seminole County, Florida), ze dne 13. 12. 2019, sp. zn. 19-DR-004669-050L, jímž bylo uznáno otcovství A. B., narozeného XY, k nezletilému AAAAA (pseudonym), narozenému XY v XY, stát Ohio (Spojené státy Americké),

se uznává,

pokud jde o určení otcovství na území České republiky.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro osmnáctý soudní obvod, okres Seminola, stát Florida (Spojené státy americké), k návrhu navrhovatele A. B. a Ch. P. F., rozhodl, že se „dosud nenarozené dítě“ AAAAA, jehož datum narození se předpokládá XY, prohlašuje za zákonné a genetické dítě navrhovatele a na základě souhlasu biologického otce za zákonné dítě Ch. P. F.. Podle pokynů obsažených v bodě D. tohoto rozhodnutí byl po narození nezletilého AAAAA, narozeného dne XY v XY, stát Ohio (Spojené státy Americké), Ministerstvem zdravotnictví státu Ohio – oddělení matriky, narození, úmrtí a sňatků vystaven dne 14. 1. 2020 rodný list nezletilého (osvědčení č. 134-2020-002234).

K uznání předložené rozhodnutí cizího soudu je v souladu s ustanovením § 776 a násl. českého občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.) i s jeho ustanovením § 804, jež pamatuje na případy náhradního mateřství. Rovněž skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 ve spojení s § 55 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, dále jen „ZMPS“).

Uznání předloženého rozsudku nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 ZMPS.

Ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 ZMPS byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a současně bylo zjištěno, že navrhovatel A. B. byl v době vydání rozhodnutí o určení otcovství občanem České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 ZMPS.

Protože cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatel domáhá, vyhovuje předpokladům, které pro určení otcovství stanoví právní řád České republiky, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatel (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 27. 5. 2020

JUDr. Miroslava Jirmanová Ph.D.

předsedkyně senátu