20 Ncu 23/2020Rozsudek NS ze dne 07.04.2020

20 Ncu 23/2020-11

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Karla Svobody, Ph.D., a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Zbyňka Poledny v řízení o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou V. C., narozenou dne XY, bytem XY, doručovací adresa XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, takto:

Rozsudek Vrchního soudu Ugandy v Jinja, Ugandská republika (The High Court of Uganda at Jinja, The Republic of Uganda), ze dne 5. 9. 2017, č. 05 z roku 2016, pravomocný dne 28. 5. 2018, jímž bylo rozvedeno manželství V. C. a S. H. uzavřené dne 27. 11. 2012 před oddávajícím orgánem města Jinja, Ugandská republika, zapsané i v knize manželství matričního úřadu Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, okres Brno-město, ve svazku ZM/II/32, roč. 2014, strana 138, poř. č. 13,

se uznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.

Odůvodnění:

Vrchní soud Ugandy v Jinja (Ugandská republika) k návrhu navrhovatelky rozvedl manželství navrhovatelky a jejího manžela, když po provedeném řízení zjistil, že manželé se vzájemně odcizili a nebyly shledány předpoklady pro obnovení společného soužití. Nezletilá dcera AAAAA (pseudonym) byla svěřena do péče navrhovatelky.

Vztahy mezi manžely byly tedy tak trvale rozvráceny, že nelze očekávat jejich obnovení. Ve výroku uvedený rozsudek cizího soudu je proto v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rovněž skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).

K uznání předložený rozsudek nabyl právní moci vydáním „konečného rozsudku o rozvodu“ dne 28. 5. 2018 a jeho uznání nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatelka byla v době vydání rozhodnutí o rozvodu občankou České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelka domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatelka (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 7. 4. 2020

JUDr. Karel Svoboda Ph.D.

předseda senátu