20 Ncu 18/2020Rozsudek NS ze dne 11.03.2020

20 Ncu 18/2020-7

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou L. M., narozenou dne XY, bytem XY, zastoupenou obecným zmocněncem M. M., narozeným dne XY, bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství České republiky, takto:

Rozsudek Obvodního soudu okresu Cook, stát Illinois, Spojené státy americké (Circuit court Clerk, Cook County, State of Illinois), ze dne 28. 10. 2003, sp. zn. 03D 330 983, jímž bylo rozvedeno manželství M. H. a L. H., uzavřené dne 12. 8. 1989 před oddávajícím orgánem bývalého Městského národního výboru v Ivančicích, okres Brno-venkov, Česká republika, zapsané i v knize manželství matričního úřadu ve svazku 8, ročníku 1989, strana 153, poř. č. 62,

se uznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.

Odůvodnění:

Obvodní soud okresu Cook, stát Illinois, Spojené státy americké, k návrhu (žalobě) manžela rozvedl posuzované manželství, z něhož se narodily dvě děti, zjistil-li po provedeném řízení, že manželé se vzájemně odcizili, a neshledal-li předpoklady pro obnovení jejich společného soužití.

Za situace, kdy vztahy mezi manžely byly trvale rozvráceny natolik, že nelze očekávat jejich obnovení, je ve výroku uvedený rozsudek cizího soudu v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem zásadně vyhovujícím příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZMPS“).

K uznání předložený rozsudek nabyl podle potvrzení příslušného cizího orgánu právní moci a jeho uznání nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 ZMPS.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 ZMPS byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatelka byla v době vydání rozhodnutí o rozvodu občankou České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 ZMPS.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelka domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, Nejvyšší soud návrhu vyhověl, a to ve shodě s návrhem Nejvyššího státního zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatelka (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 11. 3. 2020

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu