20 Ncu 131/2020Usnesení NS ze dne 05.01.2021

20 Ncu 131/2020-4

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Karla Svobody, Ph.D., a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Zbyňka Poledny o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelem J. H., bytem XY, vedeném u Nejvyššího soudu České republiky pod sp. zn. 20 Ncu 131/2020, takto:

I. O návrhu na uznání rozsudku Soudu prvního stupně v Libreville, Gabonská republika, ze dne 8. května 2020, č. 277/2019-2020, jímž bylo rozhodnuto o svěření rodičovské odpovědnosti vůči nezletilému dítěti AAAAA (pseudonym), narozenému dne XY, panu J. H. a paní N. N. L. T., provdané H., jsou příslušné rozhodovat okresní soudy.

II. II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Okresnímu soudu v Mostě.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal u Nejvyššího soudu České republiky (dále též jen „Nejvyšší soud“) návrh, aby byl na území České republiky uznán rozsudek Soudu prvního stupně v Libreville, Gabonská republika, ze dne 8. května 2020, č. 277/2019-2020, jímž bylo rozhodnuto o svěření rodičovské odpovědnosti vůči nezletilému dítěti AAAAA, narozenému dne XY, panu J. H. a paní N. N. L. T., provdané H..

Podle ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZMPS“), jestliže v době osvojení byl osvojitel, některý z osvojitelů nebo osvojenec státním občanem České republiky, uznávají se cizí rozhodnutí o osvojení v České republice, jestliže se to nepříčí veřejnému pořádku a nebrání tomu výlučná pravomoc českých soudů a osvojení by bylo přípustné i podle hmotněprávních ustanovení českého práva. Pro řízení o uznání platí ustanovení § 16 odst. 2.

Podle ustanovení § 16 odst. 2 ZMPS cizí rozhodnutí v ostatních věcech se uznávají na základě zvláštního rozhodnutí, jestliže tento zákon nestanoví, že se cizí rozhodnutí uznávají bez dalšího řízení. I v případě, že se cizí rozhodnutí uznávají bez dalšího řízení, lze je na návrh uznat zvláštním rozhodnutím. Vyslovit uznání je místně příslušný okresní soud, který je obecným soudem toho, kdo uznání navrhuje, jinak okresní soud, v jehož obvodu nastala nebo může nastat skutečnost, pro kterou má uznání význam, jestliže zákon nestanoví něco jiného. Soud o uznání rozhoduje rozsudkem; jednání nemusí nařizovat.

Z výše uvedeného vyplývá, že ve věcech uznávání cizích rozhodnutí o osvojení (zde o svěření rodičovské odpovědnosti) Nejvyšší soud jako soud prvého stupně nerozhoduje, a není tak oprávněn rozhodnout o předmětném návrhu, který mu byl podán jako soudu věcně nepříslušnému.

Podle ustanovení § 104a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. září 2017 (dále též jen „o. s. ř.“), bylo-li řízení zahájeno u Nejvyššího soudu, rozhodne tento soud, které soudy jsou k projednání a rozhodnutí věci příslušné v prvním stupni, není-li sám věcně příslušný. Ve smyslu § 104a odst. 6 o. s. ř. současně uvede soud, jemuž bude věc postoupena k dalšímu řízení; ustanovení § 105 o. s. ř. tím není dotčeno.

Podle ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř. nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Nelze-li zjistit bydliště fyzické osoby nebo nelze-li zjistit, v obvodu kterého okresního soudu se fyzická osoba zdržuje, nebo lze-li to zjistit jen s velkými obtížemi, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu se nachází místo trvalého pobytu evidované v informačním systému evidence obyvatel podle zákona o evidenci obyvatel, popřípadě místo jiného pobytu evidované podle jiných právních předpisů.

Vzhledem k tomu, že má navrhovatel bydliště na adrese XY, jeví se Nejvyššímu soudu jako vhodné postoupit věc Okresnímu soudu v Mostě k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud s ohledem k tomu, že sám není v dané věci věcně příslušný, rozhodl, že k projednání a rozhodnutí věci jsou příslušné okresní soudy a současně s odkazem na § 16 odst. 2 ZMPS rozhodl, že věc bude postoupena k dalšímu řízení Okresnímu soudu v Mostě.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. 1. 2021

JUDr. Karel Svoboda Ph.D.

předseda senátu