20 Ncu 12/2020Rozsudek NS ze dne 19.02.2020

20 Ncu 12/2020-7

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Aleše Zezuly a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou K. T., narozenou dne XY, bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství České republiky, takto:

Rozhodnutí Ministerstva pro občanské záležitosti Čínské lidové republiky, úřadu pro občanské záležitosti v provincii Šen-si (Čínská lidová republika), ze dne 30. 10. 2018, sp. zn. L610000-2018-000060, jímž byl zaregistrován rozvod manželství G. Y. a K. T., uzavřené dne XY před příslušným oddávajícím orgánem v Xi´an (Čínská lidová republika),

se uznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.

Odůvodnění:

Ministerstvo pro občanské záležitosti Čínské lidové republiky, úřad pro občanské záležitosti v provincii Šen-si (Čínská lidová republika), ke společnému návrhu obou manželů rozhodlo o registraci rozvodu jejich bezdětného manželství, bylo-li po provedeném řízení zjištěno, že manželé se vzájemně odcizili a nejsou předpoklady pro obnovení společného soužití.

Za situace, kdy vztahy mezi manžely byly trvale rozvráceny natolik, že nelze očekávat jejich obnovení, je ve výroku uvedený rozsudek cizího soudu v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem zásadně vyhovujícím příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZMPS“).

K uznání předložený rozsudek nabyl dle potvrzení příslušného cizího orgánu právní moci a jeho uznání nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 ZMPS.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 ZMPS byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatelka byla v době vydání rozhodnutí o rozvodu (mimo jiné) občankou České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 ZMPS.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelka domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, a to rovněž ve shodě s návrhem Nejvyššího státního zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatelka (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 19. 2. 2020

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu