20 Ncu 112/2020Rozsudek NS ze dne 03.11.2020

20 Ncu 112/2020-7

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Aleše Zezuly a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Zbyňka Poledny, o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou M. B., narozenou XY, bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství České republiky, takto:

Notářský zápis sepsaný oprávněnou notářkou Najlou A. Assas De Morais v notářské kanceláři pro oblast Barra do Jucu, obec Vila Velha, stát Espírito Santo, Brazilská federativní republika (Elscritura pública de divórcio consensual, Cartório da Barra, Vila Velha, Espiríto Santo, Najla A. Assa de Morais – oficiala e tabeliã), ze dne 5. 7. 2017, kniha č. 374, list č. 143/145, jímž bylo rozvedeno manželství W. D. S. R. a M. B. R., rozené B., uzavřené dne 25. 3. 2011 před příslušným oddávajícím orgánem oblasti Barra do Jucu, stát Espírito Santo, Brazilská federativní republika, zapsané i v knize manželství matričního úřadu Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, okres Brno-město, ve svazku ZM/III/23, str. 103, poř. č. 371,

se uznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.

Odůvodnění:

Notářka Najla A. Assas De Morais z notářské kanceláře pro oblast Barra do Jucu, obec Vila Velha, stát Espírito Santo (Brazilská federativní republika), ke společnému návrhu (žalobě) manželů rozvedla posuzované bezdětné manželství, zjistila-li po provedeném řízení, že se manželé vzájemně odcizili, a neshledala-li současně předpoklady pro obnovení jejich společného soužití.

Za situace, kdy vztahy mezi manžely byly trvale rozvráceny natolik, že nelze očekávat jejich obnovení, je ve výroku uvedený notářský zápis v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž skutkový základ byl notářem cizího státu zjištěn způsobem zásadně vyhovujícím příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZMPS“).

K uznání předložený notářský zápis nabyl právní moci (nebyl napaden opravným prostředkem) a jeho uznání nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 ZMPS.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 ZMPS byl návrh na uznání cizího rozhodnutí (notářského zápisu) podán účastníkem řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatelka byla v době vydání rozhodnutí o rozvodu občankou České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 ZMPS.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí (notářský zápis o rozvodu manželství), jehož uznání se navrhovatelka domáhá, koresponduje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, Nejvyšší soud návrhu vyhověl, a to ve shodě s návrhem Nejvyššího státního zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatelka (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 3. 11. 2020

JUDr. Aleš Zezula

předseda senátu