20 Cdo 987/2002Usnesení NS ze dne 16.09.2002

20 Cdo 987/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné O., a. s., člen koncernu K. I., a. s., proti povinnému P. T., pro 3.652,- Kč s příslušenstvím srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 49 E 428/2001, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 7. 2001, č.j. 8 Co 551/2001-9, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Povinný napadl dovoláním v záhlaví označené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 9. 4. 2001, č.j. 49 E 428/2001-2, jímž Okresní soud v Karviné nařídil podle platebního rozkazu téhož soudu ze dne 29. 8. 2000, sp. zn. 32 Ro 1963/2000, výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 3.652,- Kč s příslušenstvím, pro náklady předcházejícího řízení (530,- Kč) a náklady exekuce (510,- Kč); současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř., nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Při podání dovolání nebyl povinný zastoupen advokátem (a z obsahu jeho podání ani nevyplývalo, že by měl právnické vzdělání).

Usnesením ze dne 2. 4. 2002, č.j. 49 E 428/2001-15, doručeným 29. 4. 2002, vyzval soud prvního stupně povinného, aby do patnácti dnů od doručení usnesení nedostatek zastoupení odstranil (tím, že si pro dovolací řízení zvolí advokáta, který již učiněné podání nahradí nebo doplní podáním vlastním); současně ho poučil o tom, že dovolací řízení bude zastaveno, nevyhoví-li výzvě.

Dovolatel na výzvu soudu prvního stupně nereagoval.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly; tomu odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o.s.ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. září 2002

JUDr. Pavel Krbek, v.r.

předseda senátu