20 Cdo 922/2004Usnesení NS ze dne 05.04.2005

20 Cdo 922/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Kurky a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného JUDr. P. K., správce konkursní podstaty úpadkyně Č. n. z., spořitelního a úvěrového družstva, zastoupeného advokátem, proti povinné M. S., za účasti manžela povinné P. S., pro 117.880,- Kč s příslušenstvím zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 21 E 10/2003, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 11. 2003, č.j. 10 Co 1391/2003-20, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 11. 7. 2003, č.j. 21 E 10/2003-4, jímž Okresní soud v Opavě nařídil podle směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 11. 2001, sp. zn. 2 Sm 345/2001, k vydobytí pohledávky 117.880,- Kč s 6 % úroky od 27. 11. 1998 do zaplacení, dále pro 392,90 Kč a náklady předcházejícího řízení ve výši 22.340,- Kč výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na označených nemovitostech.

Je-li dovolatelem – jako v projednávaném případě – fyzická osoba, je třeba (nemá-li sama právnické vzdělání), aby byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o.s.ř.“).

Při podání dovolání nebyla povinná zákonem stanoveným způsobem zastoupena a ze spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 3. 3. 2004, č.j. 21 E 10/2003-25, soud prvního stupně dovolatelku vyzval, aby si do patnácti dnů od doručení rozhodnutí zvolila pro dovolací řízení zmocněncem advokáta, předložila jeho plnou moc a jím sepsané dovolání; obsahem usnesení bylo i poučení, že dovolací soud řízení zastaví, nevyhoví-li výzvě.

Na výzvu, která jí byla doručena 11. 3. 2004, dovolatelka nereagovala.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. (oprávněnému v tomto stadiu řízení náklady nevznikly).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. dubna 2005

JUDr. Pavel Krbek, v.r.

předseda senátu