20 Cdo 863/2010Usnesení NS ze dne 04.05.2010

20 Cdo 863/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, s adresou pro doručování Krajská pobočka pro hl. m. Prahu se sídlem v Praze 1, Na Perštýně 6, proti povinnému P. S., zastoupenému Mgr. Stanislavem Němcem, advokátem se sídlem v Praze 2, Vinohradská 32, pro 77.516,- Kč, prodejem movitých věcí, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 34 E 51/2008, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 9. 2009, č. j. 51 Co 261/2009-24, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 28. 1. 2008, č. j. 34 E 51/2008-5 (kterým obvodní soud nařídil výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného), a nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Proti usnesení městského soudu podal povinný dovolání.

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen též ,,o. s. ř.“), lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle čl. II Přechodných ustanovení bodu 12. zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se projednávají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů; užití nového znění § 243c odst. 2 tím není dotčeno. Zákon nabyl účinnosti 1. 7. 2009.

Z uvedeného ustanovení vyplývá, že dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným (vyhlášeným) po 1. 7. 2009 se projednávají a rozhodnou podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu, upravujících dovolací řízení, ve znění účinném od 1. 7. 2009.

Z ustanovení § 238a odst. 1 o. s. ř. dále vyplývá, že od 1. 7. 2009 již není dovolání přípustné proti usnesením odvolacího soudu, jimiž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce).

Jestliže v souzené věci odvolací soud rozhodl o odvolání povinného 23. 9. 2009, dovolání proti tomuto rozhodnutí již není přípustné, jak byl navíc dovolatel také odvolacím soudem správně poučen.

Nejvyšší soud proto, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. 1, věta první o. s. ř.) dovolání odmítl (§ 243b odst. 5, § 218 písm. c/ o. s. ř.).

Oprávněné, které vzniklo právo na náhradu nákladů dovolacího řízení, v tomto stádiu řízení podle obsahu spisu žádné náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků řízení právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. května 2010

JUDr. Miroslava Jirmanová,v. r.

předsedkyně senátu