20 Cdo 673/2010Usnesení NS ze dne 07.04.2010

20 Cdo 673/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Olgy Puškinové v exekuční věci oprávněné Mistr Distribuce s.r.o., se sídlem v Praze 9 - Vysočanech, K Žižkovu 640/9, proti povinné I. Š., pro 11.464,40 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 11 Nc 237/2006, o dovolání manžela povinné Ing. K. Š., proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31.8.2008, č.j. 17 Co 322/2009-20, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení z 22.4.2009, č.j. 103 Ex 05226/06-37 (ve znění opravného usnesení z téhož dne, č.j. 103 Ex 05226/06-39), kterým soudní exekutor rozhodl podle § 107 o.s.ř. o tom, s kým bude pokračováno na straně oprávněné, podal manžel povinné dovolání.

Jelikož dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení (spočívající v absenci náležitostí dovolání podle § 241a odst. 1 o.s.ř.) a nebylo ani sepsáno advokátem, soud dovolatele usnesením z 13.1.2010 (na č.l. 54) doručeným mu 20.1. téhož roku, vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení nedostatky podání odstranil a zvolil si zástupcem advokáta, jehož prostřednictvím podá řádné dovolání. Zároveň jej poučil, že nevyhoví-li výzvě, bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatel však vytčené nedostatky neodstranil.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu z 27. května 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 6, ročník 2000 pod poř. č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O případných nákladech exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. dubna 2010

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu