20 Cdo 646/2011Usnesení NS ze dne 03.05.2011

20 Cdo 646/2011

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné E. Č., proti povinným 1/ A. M. a 2/ D. M., pro 825 000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí sp. zn. 0 Nc 4022/2004, za účasti vydražitelů J. P. a J. L., o dovolání L. M., proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 1. 2010, č. j. 17 Co 444/2009-186, 17 Co 445/2009-186, 17 Co 446/2009-186, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení soudního exekutora Mgr. Tomáše Pospíchala ze dne 29. 7. 2009, č. j. Ex 53/04-126, ze dne 29. 7. 2009, č. j. Ex 53/04-127 (ve znění opravného usnesení ze dne 7. 8. 2009, č. j. Ex 53/04-132), a usnesení ze dne 29. 7. 2009, č. j. Ex 53/04-128, jimiž soudní exekutor udělil příklep vydražiteli J. P. a vydražiteli J. L. k nemovitostem ve výroku usnesení uvedených.

Usnesení odvolacího soudu napadl dovoláním L. M. (osoba, která má k vydraženým nemovitostem nájemní právo - § 336c odst. 1 písm. a/ zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen „o. s. ř.“). Dovolání vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo sepsáno ani advokátem, přičemž se spisu nevyplývalo, že by byl dovolatel právnicky vzdělán. Okresní soud proto usnesením ze dne 20. 12. 2010, č. j. 0 Nc 4022/2004-207, dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě třiceti dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně ho poučil, že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.Usnesení bylo L. M. doručeno 6. 1. 2011 (vhozením do schránky - § 50 odst. 1 o. s. ř.). Dovolatel i přes výzvu soudu vytčený nedostatek neodstranil.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení rozhodne soudní exekutor (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. května 2011

JUDr. Miroslava J irmanová, v. r.

předsedkyně senátu