20 Cdo 598/2020Usnesení NS ze dne 26.03.2020

20 Cdo 598/2020

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Alešem Zezulou v exekuční věci oprávněné TNM PRINT s. r. o., se sídlem v Poděbradech, Jiráskova 1424/3, identifikační číslo osoby 25012746, zastoupené JUDr. Jiřím Schüllerem, advokátem se sídlem v Potěhách 146, proti povinnému M. P., narozenému dne XY, bytem XY, zastoupenému Mgr. Pavlem Černým, advokátem se sídlem v Kolíně, Obecní dvůr 433, pro 427 560 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Martina Svobody, Exekutorský úřad v Teplicích, pod sp. zn. 110 EX 3631/10, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. září 2018, č. j. 18 Co 74/2018-1231, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Ve shora označené věci byl dovolatel usnesením Nejvyššího soudu ze dne 12. 7. 2019, sp. zn. 20 Cdo 2385/2019, vyzván k zaplacení soudního poplatku z dovolání proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. září 2018, sp. zn. 18 Co 74/2018, ve výši 4 000 Kč (viz položka 23 bod 2 a 8 Sazebníku soudních poplatků jako přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „ZSOP“) do patnácti dnů od doručení výzvy.

Dovolatel podáním ze dne 30. 7. 2019 požádal o osvobození od soudního poplatku z dovolání; jeho žádost pověřený soudní exekutor Mgr. Martin Svoboda, Exekutorský úřad v Teplicích, usnesením ze dne 11. 10. 2019, 110 EX 3631/10-1597, zamítl, a toto rozhodnutí k odvolání povinného Krajský soud v Praze usnesením ze dne 31. 12. 2019, č. j. 18 Co 163/2019-1639, potvrdil.

Protože dovolatel ani po následné výzvě (provedené usnesením Nejvyššího soudu ze dne 2. 3. 2020, sp. zn. 20 Cdo 598/2020) požadovaný soudní poplatek v dodatečně stanovené lhůtě nezaplatil, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 9 odst. 1 ZSOP zastavuje se zřetelem k tomu, že o takovém procesním následku byl povinný ve shora specifikovaných výzvách poučen (srov. § 9 odst. 3 ZSOP). Právní mocí usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku poplatková povinnost dovolatele zaniká (viz § 9 odst. 7 ZSOP).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodováno ve zvláštním režimu (s odkazem na § 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. 3. 2020

JUDr. Aleš Zezula

pověřený člen senátu